വിറ്റാമിൻ സി ഫൂമിങ്ങ് മുഖം കഴുക്ക: കറുത്ത സ്ഥലങ്ങളും ബലഹീനങ്ങളും 100 മിമി

Regular price
Rs. 349
Regular price
MRP Rs. 395.00
Sale price
Rs. 349
11 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

വിറ്റാമിൻ സി മുഖം കഴുകുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ

  • തൊലി തിരിച്ചെടുക്കുന്നു
  • ഇരുണ്ട സ്ഥലം കുറയ് ക്കാന് പ്രവര് ത്തിക്കുന്നു
  • ചര് ച്ചയെ വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
  • പുതുതായി വർധിക്കുന്നു
  • തൊലി രൂപം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു
  • ഹൈപ്പര് പിഗ്മെന്റേഷന് കുറയ്ക്കാനുള്ള പിന്തുണകള്
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
100ml
Rs. 349 Rs. 395
Save Rs. 46
Save

Customer Reviews

Based on 909 reviews
65%
(594)
34%
(310)
1%
(5)
0%
(0)
0%
(0)
S
Sonali Patel
Glow Booster

This face wash is my ultimate glow booster! It leaves my skin looking radiant and refreshed, giving me that healthy glow from within. Absolutely love it!

S
Sonali Patel
Glow Booster

This face wash is my ultimate glow booster! It leaves my skin looking radiant and refreshed, giving me that healthy glow from within. Absolutely love it!

P
Priya Patel
Effective

Really effective in reducing dark spots. My skin tone looks more even now.

R
Raj Kumar
Radiance

My skin looks so radiant and healthy after using this face wash. I'm thrilled with the results!

R
Raj Kumar
Radiance

My skin looks so radiant and healthy after using this face wash. I'm thrilled with the results!

Sheopal’s Vitamin C Foaming Face Wash is formulated with vitamin C, liquorice, kakadu plum, and natural extract, which helps to lighten dark spots, brighten skin tone, and fade age spots. It also helps to rejuvenate your skin, give you a radiant complexion, and give you youthful skin.The face wash is also gentle and non-irritating, making it suitable for all skin types. It helps to restore the skin's natural pH balance and keeps it hydrated. Our face wash is completely free from harmful chemicals.

Orange Extract

It contains vitamin C, which helps to brighten the skin, reduce dark spots, and give you a radiant complexion. It also helps to improve blood circulation, which helps to tighten the skin.

Kakadu Plum

It can help to reduce pigmentation, balance out skin tone, and improve skin texture to give healthy and glowing skin.

Amla extract

It helps reduce signs of ageing, fine lines, and wrinkles, nourish your skin, and protect your skin from environmental damage.

Liquorice Extract

It has ant-inflammatory properties that can help soothe redness and sunburn skin.

Steps To Use Vitamin C face wash-

Step1: Apply 2-3 pumps of the face wash to a damp face.

Step2: Massage gently for 30 seconds.

Step3: Rinse and pat dry.

Step4: Use twice daily.

Q1. Will this face wash dry out my skin?

Ans: It is gentle on the skin and refreshes your skin without making it dry.
Ans: Yes, it is suitable for all skin types.
Ans: Vitamin C is highly acidic, which helps to reduce acne and dark spots effectively.
Ans: Yes, it is gentle on the skin and can be used by people with normal to sensitive skin.
Ans: Use it twice a day to see noticeable results.
Ans: Yes, it is organically made and completely free from harmful chemicals.
Ans: Vitamin C Face Wash brightens skin, fights signs of aging, and protects from sun damage, offering a radiant complexion and improved skin texture that make it stand out from other face washes.
Ans: No, it is completely free from artificial fragrance or colours.
Ans: Our Vitamin C Face Wash is made using natural and toxin-free ingredients, so it has no side effects.
Ans: Orange extract, amla extract, and kakadum plum are the key ingredients in vitamin C face wash.