തൈറോബിക് ക്യാപ്സുല്

Regular price
Rs. 899
Regular price
MRP Rs. 4,990.00
Sale price
Rs. 899
81 % OFF Inclusive of all taxes
പുതിയ കോഴ്സ്


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders
ദിനസുഖം

തൈറോയ് ഡ് ക്യാപുല

  • T3, T4 ഹോരോണുകളുടെ ഉത്ഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പിന്തുണങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യമുള്ള ഭാരം നിലനിറുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
  • മാറ്റിമൂലം നിലനിറുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
  • പ്രതിരോധ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ രൂപകൽ
  • തൈറോയ് ഡ് ഹോർമോൺ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
  • ശബ്ദം കുറയ് ക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
60 Capsules
1 മാസം
Rs. 899 Rs. 4,990
Save Rs. 4,091
BEST SELLERS
120 Capsules
2 മാസം
Rs. 1,499 Rs. 9,980
Save Rs. 8,481
Best Sellers
180 Capsules
3 മാസ്
Rs. 1,899 Rs. 14,970
Save Rs. 13,071
EXPERTS RECOMMENDED

Customer Reviews

Based on 97 reviews
86%
(83)
13%
(13)
1%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
P
Pradeep Sharma
Natural Solution

Opting for Thyrobic Capsule was a wise choice. It's a natural solution that has improved my thyroid function and supported my immune system.

M
Mohan Yadav
Energetic Lifestyle

These capsules have given me the energy for a more active lifestyle. Thyrobic Capsule has certainly made a difference in my well-being.

S
Sunil Yadav
Immunity and Energy

This capsule not only helps with thyroid health but also boosts immunity and energy. I've experienced a positive change in my overall well-being.

K
Kamal Singh
Thyroid Harmony

These capsules have brought harmony to my thyroid levels. My weight management is better, and I feel more energetic.

A
Arjun Singh
Energy Booster

Thyrobic Capsule has given me the energy boost I needed. It has positively influenced my metabolism, and I can feel the difference in my daily activities.

Sheopal’s Thyrobic Capsules is a natural supplement to support healthythyroid function. It’s made with a unique blend of powerful Ayurvedic herbs.These capsules help regulate and balance the thyroid gland, vital inmetabolism, energy, and overall wellness.If you’re looking for the best ayurvedic medicine for thyroid,then you must try Sheopal’s thyrobic capsules today and feel the difference inyour energy, metabolism, and overall well-being. It’s free from anyharmful additives or preservatives.

Kuth Kadvi

It helps to regulate thyroid hormone production and promote the overall health of the gland.

Ginger

It has anti-inflammatory properties and may help reduce inflammation in the thyroid gland.

Black pepper

Have similar properties and may also help reduce inflammation.

Kachnar

it is a plant commonly used in Ayurveda to support thyroid health. It is believed to positively affect thyroid function and may help regulate thyroid hormone production.

Shankh Bhasam

It is believed to benefit thyroid function by helping to regulate hormonal balance and support the proper functioning of the thyroid gland.

Kuth mithi

It regulates thyroid function and supports hormonal balance due to its rich content of essential nutrients and bioactive compounds.

  • Take 1 capsule twice a day
  • As recommended by the physician

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stop the use immediately.

Q1. What is thyrobic?

Ans: Thyrobic is an Ayurvedic capsule that will help to support Thyroid health. It is made from natural & Ayurvedic herbs.
Ans: Thyrobic unique blend aims to nourish the thyroid gland, promote optimal hormone production, and maintain a balanced metabolic rate.
Ans: Take one capsule twice a day or as your physician prescribes.
Ans: Thyrobic is made from natural and Ayurvedic ingredients, so it has no t less side effects.
Ans: If you're on thyroid medication, it's essential to consult your healthcare professional before combining with Thyrobic.
Ans: Thyrobic is suitable for vegetarians and vegans as it's made from plant-based ingredients.
Ans: Results vary from person to person. Some may observe benefits within weeks, while others require more extended use.
Ans: Individuals with known thyroid conditions, pregnant or breastfeeding women, and those on specific medications should consult a healthcare professional before using Thyrobic.
Ans: Thyrobic is made in a place that follows strict rules to make sure it's safe and good quality.
Ans: Yes, Thyrobic can be good even if you don't have thyroid problems. But always ask a doctor before trying a new pill.