ഷുഗർ മാസ്റ്റർ: രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ആയുർവേദപരമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

Trusted by 1 Million+ Happy Customers
Regular price
Rs. 2,299
Regular price
MRP Rs. 4,490.00
Sale price
Rs. 2,299
48 % OFF Inclusive of all taxes


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഈ ഇനത്തെക്കുറിച്ച് :

  • ക്ഷീണം കുറയ് ക്കുകയും ഊർജം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
  • രക്ത പഞ്ചസാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദം
  • കൂടാതെ മുറിവുകളിൽനിന്ന് ആശ്വാസം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു
  • ടൈപ്പ് -1 & ടൈപ്പ് - 2 ദയവായിട്ടുള്ള ഐഡിയ
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
Default Title
Rs. 2,299 Rs. 4,490
Save Rs. 2,191
Save

Customer Reviews

Based on 622 reviews
57%
(356)
41%
(256)
2%
(10)
0%
(0)
0%
(0)
A
Alok Singh
Amazing

Sugar Master has made managing my diabetes so much easier. I feel more in control of my health now.

J
Jyoti Sharma
Impressive Results

I'm impressed with the results I've seen using Sugar Master. It has exceeded my expectations.

R
Rohini Sharma
Life Saver

This product has been a lifesaver for me. It's helped me manage my blood sugar levels and feel more energetic.

A
Anil Kumar
Reliable Solution

Sugar Master is a reliable solution for managing diabetes. It's helped me stabilize my blood sugar levels and feel more energized throughout the day.

S
Sameer Patel
Great Investment

Investing in Sugar Master has been one of the best decisions for my health.

Sugar Master is an Ayurvedic herbal formula that helps manage blood sugar levels and combat with the side effects of diabetes. Our capsules are packed with natural ingredients like Gudmar, methi, Kalonji, shilajit and 6 + herbs traditionally used in Ayurveda to support healthy blood sugar levels. The ingredients in Sugar Master Capsules work together to improve insulin sensitivity, reduce glucose absorption, and decrease insulin resistance.  These ayurvedic capsules for diabetes are an excellent way to manage diabetes without any side effects as it made from ayurvedic herbs. 

It also helps to reduce the symptoms associated with diabetes like fatigue, frequent urination, and blurry vision and enhance the energy level. It is an effective ayurvedic formula to manage both type 1 and type 2 diabetes. 

Punernava

It has an astringent, cooling, purifying and diuretic property that increases plasma insulin levels which help to manage diabetes well.

Methi

it is also known as fenugreek seeds. It helps to slowing digestion and regulating the absorption of carbohydrates and sugar.

Gudmar

This is the potent ayurvedic herb that helps to improve insulin sensitivity, fight with sugar craving and lower down the spike blood sugar level.

Kalonji

These seeds improve insulin production and their antioxidant nature also helps in keeping pancreatic cells away from free radicals.

Shudh Guggal

It help to regulate blood sugar levels by improving insulin sensitivity, reducing insulin resistance and the symptoms associated with diabetes.

Shilajit

it helps to reduce oxidative stress which is common factor in the development of complication associated with diabetes.

Bael Fruit

It is rich in flavonoids and polyphenols that can reduce fasting blood sugar level in type 2 diabetes people. It also reduces fatigue and GI issues that people with Diabetes might face.

  • Take 1 capsule with water daily, 20 minutes before lunch.
  • For best results, take for at least 3 months.

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stop the use immediately.

Q1. Can I take Sugar Master capsules without a doctor's consultation?

Ans: While it may not be required, as it is formulated with safe and effective ayurvedic ingredients but it is always advisable to talk to a health expert/doctor before starting new ayurvedic medicine for sugar.
Ans: Yes, it contains ayurvedic ingredients that help manage both type 1 and type 2 diabetes effectively.
Ans: No. Sugar Master is designed to help your body produce insulin in the quantity it needs, promoting a balanced and regulated insulin response.
Ans: The time for complete relief varies based on the severity of the condition. We generally recommend completing a 3-month course for optimal results.
Ans: Yes. These capsules effectively control high blood sugar levels, providing an efficient solution for diabetes management.
Ans: Yes, as it is made from ayurvedic ingredients, there are no known side effects. However, it's advisable to consult with your healthcare provider before combining it with other diabetes medications.
Ans: No. It is safe for long-term use.
Ans: Yes, medicine is safe for any diabetic patients who are above 18 yrs but person below 18 years are not advisable to take this.
Ans: Yes, connect with our health expert to receive a personalized diet plan tailored to your condition for faster relief. You will get free diet plan with this product.
Ans: Sheopal’s Sugar Master works well because it combines potent Ayurvedic ingredients that are known to manage diabetes. This special blend helps control blood sugar levels and supports overall health in a natural way.