സ്ലിമോ: പൂര് ണ്ണമായ ഭാരം നഷ്ടപ്പെട്ട അയര് വേഡിക് പരിഹാരം

Trusted by 1 Million+ Happy Customers
Regular price
Rs. 2,299
Regular price
MRP Rs. 2,595.00
Sale price
Rs. 2,299
11 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ഗ്രന്ഥം


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

സ്ലിമോ അഡ്വാന് സ് ത്രീ മാനേജൻ പ്രയോജനം:

  • തൂക്കം കുറയ് ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • ശരീരത്തെ ഡോക്സിഫൈഫ് ചെയ്യാന് പിന്തുണ
  • ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഭാരം നിലനിറുത്തുന്നു.
  • ഉയര് ന്ന തുറന്നു കുറയ് ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • മാറ്റിമുഖം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പിന്തുണകള് .
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
60 Capsules
1 മാസം
Rs. 2,299 Rs. 2,595
Save Rs. 296
Save
120 Capsules
2 മാസം
Rs. 4,490 Rs. 5,190
Save Rs. 700
BEST SELLERS
180 Capsules
3 മാസ്
Rs. 6,695 Rs. 7,785
Save Rs. 1,090
EXPERTS RECOMMENDED

Customer Testimonial


Customer Reviews

Based on 920 reviews
65%
(600)
34%
(316)
0%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
P
Priyanka Singh
Incredible Results

Slimo has delivered incredible results for me. It's helped me lose weight steadily and maintain a healthy lifestyle.

P
Priya Patel
Effective Formula

I've tried many weight loss products before, but none have worked as effectively as this one. It's helped me reduce belly fat and boost my metabolism.

V
Vikram Singh
Life-changing

Slimo has transformed my life! I feel healthier, more energetic, and more confident than ever.

M
Manish Singh
Fantastic Results

Slimo delivers fantastic results! I've lost weight and gained confidence thanks to this amazing product.

J
Juhi Patel
Highly Effective

Slimo is highly effective in helping me lose weight. I've tried many products before, but this one truly delivers results.

Slimo Herbal Weight Loss Capsule helps you to lose weight effortlessly and maintain a healthy lifestyle. It has Green Coffee Extract as its main ingredient which is naturaland has no known side-effects on your body. It enhances the body’s metabolic rate and energy utilization and helps in effective & sustainable weight loss.

Green Coffee Beans

It contains Chlorogenic acids that help in the reduction of body fat and increase metabolism..

  • 1 capsule twice a day, 30 minutes before a meal.
  • For best results, take for at least 3 months.

NOTE: This product is a supplement and needs to be taken on a daily basis for best results. It is recommended to take a capsule daily for a minimum of 3 months or as advised by a physician. After consuming and felling any side effects or uneasiness stoop the use immediately.

Q1. What's the recommended dosage for Slimo herbal Weight Loss capsules?

Ans: Take one capsule twice a day – one capsule 30 minutes before breakfast and one capsule 30 minutes before lunch.
Ans: Slimo contains a natural ingredient, Green Coffee Extract, that helps in sustainable weight loss by enhancing the body’s metabolic rate and energy utilization.
Ans: No, there aren’t any reported side-effects. Slimo herbal capsule contains Green Coffee Extract as its main ingredient which is natural and has no less to side-effects on your body.
Ans: It depends on the type of your on-going medications. However, in such cases, it is advisable to take Slimo under medical supervision only.
Ans: You must always adhere to healthy diet only while taking Slimo.
Ans: Yes. Sheopal’s Slimo is an advanced Ayurvedic formula that helps you in effective and sustainable weight loss.
Ans: No, it’s not advisable to take Slimo during pregnancy. Also, one must take Slimo only after six-months of breastfeeding, but after consulting a physician.
Ans: If you’re taking Slimo Herbal Weight Loss Supplement along with a healthy diet, you may expect sustainable weight loss within 3-4 weeks.
Ans: Yes. Some sort of physical activity or exercise along with maintaining a healthy diet is a must while having Slimo Herbal Weight Loss Supplement.