ഡെന് സിലെല് , 55 മിമിലി )

Regular price
Rs. 545
Regular price
MRP Rs. 595.00
Sale price
Rs. 545
8 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders
Pay Only Rs 491/ by UPI / Card / Net banking

ഷിയോപ്പാളുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

  • താഴെ & സൈലിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
  • നിങ്ങളുടെ താടി മുടി മൃദുരവും മനുഷ്യരും
  • മുടി വളര് ത്തുന്നതിനുള്ള പിന്തുണങ്ങൾ
  • ക്രമീകരണങ്ങൾ കുറയ് ക്കാനുള്ള പ്രയോജനം
  • താടി ക്കു ന്ന താ ക്കു ന്ന താ ക്കു ന്നു

Redensyl beard hair growth serum is a natural, plant-based serum designed to help stimulate beard growth and improve beard health. It is formulated with a blend of patented ingredients such as Redensyl, a patented combination of botanical extracts and oils that helps promote the proliferation of dermal papilla cells responsible for hair growth. The serum also contains Watercress is packed with Vitamin E, C, K, and A, which help promote hair growth, reduce skin inflammation, and boost resistance to skin infections. It may also block cancer-causing chemicals.  

It also has a oils and extracts blend that helps nourish and hydrate the skin and promote healthy hair growth. Redensyl beard serum reduces
inflammation, stimulates circulation, and even skin tone. It also helps to reduce breakage, split ends, and fizziness. This product is safe to use on all
beard types and skin types.

Redensyl

This revolutionary active ingredient helps to reduce hair loss, stimulate hair growth and enhance hair quality.

Watercress

it is loaded with vitamin E and other minerals that help nourish and hydrate the skin and promote healthy hair growth.

Saw Palmetto Extract

It helps to enhance beard thickness and gives strength to hair.

Steps To Use Beard Serum

Step 1: Wash your face and pat dry with a towel

Step 2: Take a few drops on your palm

Step 3: Apply all over your beard up to the roots

Step 4: Use your fingers or beard comb to set

Q1. What is Sheopal’s Beard Serum and what does it do?

Ans: Sheopal’s Beard Serum is a unique and non-sticky serum that is specifically formulated to promote beard growth, while making your beard smooth and soft. Plus, it is infused with Redensyl, a powerful ingredient that helps to stimulate hair follicles and promote healthier, thicker beard growth.
Ans: For better results, use Sheopal’s Beard Serum regularly. It will help you in keeping your beard look and feel its best.
Ans: Wash your face and pat dry your beard with a towel. Before use, make sure to shake the bottle well. Then, take a few drops of the serum into your palm. Rub your hands together and spread the serum on your palms & fingers and gently massage it onto your beard. Make sure you cover your entire beard from the roots to the tip for best results.
Ans: Yes, Sheopals Beard Serum is designed to work well with all skin types. But, if you have any specific skin issues or worries, it's a good idea to try a small amount on a patch of skin first or talk to a dermatologist before using it on your entire beard area.
Ans: Sheopal’s Beard Serum is safe and gentle and there are no side-effects. But if you notice any problems like redness, itching, or rashes, stop using it instantly. If needed, reach out to a dermatologist for advice.
Ans: Yes, Sheopal’s Beard Serum is designed to be gentle. But if you have sensitive skin, it's a good idea to try a patch test first. Just put a little on your wrist or behind your ear and wait for 24 hours to check for any reactions.
Ans: Redensyl is a special ingredient that helps stimulate hair follicles and enhance beard hair growth. It's particularly beneficial for growing a fuller beard, which is why it's a key component in Sheopal’s Beard Serum. Redensyl is made up of pure plant extracts and its side-effects are usually zero.
Ans: Yes, Sheopals Beard Serum contains Redensyl, which can stimulate hair follicles and may help promote new hair growth in patchy areas.
Ans: Yes, you can apply Sheopal’s Beard Serum after applying beard oil. The serum's lightweight, non-sticky formula is designed to absorb quickly without leaving a greasy residue.
Ans: Yes, all our products are vegan and cruelty-free.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.

60 Days Beard Growth Challenge *

55 ml
Rs. 545 Rs. 595
Save Rs. 50
Save

Customer Testimonial

Customer Reviews

Based on 374 reviews
52%
(196)
48%
(178)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
R
Ravi Singh
Exceptional Quality

The quality of this serum is unmatched. My beard is now healthier, softer, and the color has enhanced. Definitely worth the investment.

S
Sunil Sharma
Must-Have Product

This serum is a must-have for every man with a beard. It does wonders for growth, softness, and overall health.

S
Sunil Patel
Rapid Growth

Within a month, I noticed a remarkable increase in beard growth. The softness and reduced dandruff are added bonuses. Great product.

S
Sushant Kumar
Vibrant Beard Color

My beard color has become more vibrant and rich. This serum has added an attractive dimension to my beard.

N
Nitin Kapoor
Beard Elegance

Achieved beard elegance with this serum. It's an essential part of my grooming routine now.