പിലോക്കറി ക്യാപ്സുലസ് രോഗി ഡിജെഷന് , പൈലസ് രേഖാ

Regular price
Rs. 2,299
Regular price
MRP Rs. 4,990.00
Sale price
Rs. 2,299
53 % OFF Inclusive of all taxes
കാര്യം


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

പ്രയോജനം

  • വയലിലെ ചലന നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
  • വേഗം കുറയ് ക്കാൻ പ്രയോജനം
  • ക്രമീകരണം
  • ഭക്ഷണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
  • കഠിന വേദനയിൽനിന്ന് ആശ്വാസത്തിനു പിന്തുണ
  • ലക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ പ്രയോജനപ്രദം
  • ഹെമോർറോയിഡുകളുടെ ശൂന്യവും കുറയ് ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
30 Capsules
1 മാസം
Rs. 2,299 Rs. 4,990
Save Rs. 2,691
Save
60 Capsules
2 മാസം
Rs. 4,299 Rs. 9,980
Save Rs. 5,681
BestSeller
90 Capsules
3 മാസ്
Rs. 5,899 Rs. 14,970
Save Rs. 9,071
Expert Recommend

Customer Reviews

Based on 1513 reviews
62%
(935)
38%
(578)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Manisha Patel
dependable solution, efficient product, wonderful relief

It is a fantastic tool that has changed my life dramatically. It has no negative side effects and successfully controls bowel motions and constipation. It's amazing how much the edema has decreased, and my digestion feels lot more seamless. I heartily endorse it!

V
Vikas Patel
Exceptional Achievements

My constipation and piles problems have been effectively resolved by it. It eased the pain I was experiencing from piles and helped me control my bowel motions. Extremely pleased!

P
Poonam Singh
Fantastic Product: Effective Remedy

I have seen significant relief from my piles and constipation thanks to this wonderful solution. It efficiently controls bowel motions and provides painless constipation relief. My digestion has greatly improved, and there has been a notable reduction in puffiness. I heartily endorse it!

S
Sunita Sharma
Wonderful Product, Effective Solution, Works Like Magic

It made me feel less constipated overall and gave me a lot of relief from it. I appreciate this product and would suggest it to anyone who are having similar problems.

N
Nitin Patel
Product that Changes Lives: Outstanding Relief

It offers efficient treatment from constipation and piles. It eases the discomfort associated with constipation relief and easily controls bowel motions. My digestion has much improved, and there has been a noticeable reduction in puffiness. Strongly advise everyone to check it out!

Pillocare contains ayurvedic herbs that can provide long-term relief from piles (haemorrhoids). It helpss top bleeding and itching, remove lumps, supportbowel movements, and treat constipation so that the stool remains soft and doesn’t cause straining.

These capsules help to reduce symptoms associated with piles, whether bleeding or non-bleeding piles. It is a natural and effective
solution that can be used for different types ands tages with no less to side effects. It also helps to improve digestion and metabolism and treats piles from its roots.

Reetha

It is a natural cleaner that aids in the reduction of inflammation and swelling in the hemorrhoidal veins.

Katha

It has astringent and anti-inflammatory properties that help reduce swelling and inflammation of the hemorrhoidal veins.

Giloy

It helps to treat constipation issue which is the main cause of piles. It is a powerful anti-inflammatory herb that reduces hemorrhoid inflammation and relieves pain.

Trikatu

It is a combination of three powerful herbs: black pepper, long pepper, and ginger, which aid in digestion and reduce constipation, which is a common cause of piles.

Triphala

It aids in the treatment of constipation by softening the stool, allowing it to pass easily into the anus and avoid itching around veins.

Sangjarahat Bhasma

This is a type of mineral-based medicine. It has a choleretic and cold effect that is extremely effective at halting bleeding.

Dharuhaldi

It is a healing plant. Daru Haldi is another name for Dharuhali. It alleviates pain and inflammation.

Nagkesar

It may help in the treatment of bleeding piles by pacifying pitta dosha, resulting in a balance in the body's heat. Nagkesar may aid in the reduction of pile lumps, as well as the reduction of inflammation, pain, and bleeding.

Nimboli

Neem has anti-bacterial, anti-inflammatory, and pain-relieving properties that reduce the swelling of wart piles and relieve pain by killing the bacteria.

Take 1 capsule twice a day or as prescribed by your healthcare.

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stop the use immediately.

Q1. How do Pillocare capsules help with piles?

Ans: Pillocare capsules are a unique formulation of advanced Ayurvedic herbs that work together to provide fast relief from pain and swelling, reduced pile mass size, and bleeding relief in a few days - all without surgery. Pillocare capsules are made from Ayurvedic herbs which help with piles by reducing inflammation, soothing discomfort, and promoting healthy blood circulation in the affected area, which can lead to relief from piles symptoms.
Ans: Reetha, Katha, Triphala, Sangjarahat Bhasma, Trikatu, Dharuhaldi, Nagkesar, Nimboli and Giloy are the key ingredients in Pillocare capsules.
Ans: Results vary from person to person, but you get relief from piles symptoms within a few weeks of consistent use.
Ans: No, Pillocare is made from natural and ayurvedic ingredients and may cause less to no side effects.
Ans: Take one capsule twice a day, or as prescribed by your physician.
Ans: Yes, Pillocare capsules are safe for long-term use because it is made from natural and Ayurvedic ingredients, which are gentle on the body and do not cause any harm.
Ans: Yes, it helps to cure both internal and external piles
Ans: Pillocare stands out from other piles treatments as it offers a non-surgical approach to treating piles. It is unique because it is made from all-natural ingredients and is completely safe & effective.
Ans: Yes, Pillocare capsules are natural & Ayurvedic.