പിലോഹീം ഹൈഡ് - പൈലസ് ഓയ് ക്കുള്ള ഫോര് ഫോംയല്

Regular price
Rs. 2,299
Regular price
MRP Rs. 4,990.00
Sale price
Rs. 2,299
53 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഷിയോപ്പൽസ് ആയുർവേദ പൈൽസ് കെയർ കോംബോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  • വേദനയുടെ കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും
  • ഹെമറോയ്ഡുകളുടെ വീക്കം, വീക്കം എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • പൈൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനയിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നൽകുന്നു.
  • ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മലബന്ധം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • മലദ്വാര മേഖലയിലെ അണുബാധ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • പ്രകൃതിദത്തവും ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന് സുരക്ഷിതവുമാണ്.
  • അറിയപ്പെടുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല.
  • ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ പൈൽസ് ചികിത്സ
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
60 Capsules
1 മാസം
Rs. 2,299 Rs. 4,990
Save Rs. 2,691
Save
120 Capsules
2 മാസം
Rs. 4,299 Rs. 9,980
Save Rs. 5,681
Best Seller
180 Capsules
3 മാസ്
Rs. 5,899 Rs. 14,970
Save Rs. 9,071
Expert Recommend

Customer Testimonial


Customer Reviews

Based on 1669 reviews
59%
(983)
41%
(686)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Suresh Menon
Natural Solution

Opted for a natural solution and it worked like a charm.

K
Karan Patel
Amazing Relief

I was suffering from piles for a long time, but after using this product, I finally found relief from the pain and swelling.

N
Neha Patel
Content User, Contented Client, Efficient Service

The soothing formula of this product helped alleviate the discomfort caused by piles. Highly satisfied with the results.

V
Vikram Singh
Topical Relief

This product is a lifesaver! It's not only effective in reducing piles-related pain and swelling but also safe for long-term use. I've noticed a significant improvement in my condition since I started using it.

M
Manoj Patel
Effective and Natural

This product is not only effective in providing relief from piles but also made from natural ingredients, which is a big plus for me. I've experienced no side effects and would highly recommend it to others.

Sheopal’s Pilohem capsule and oil combo pack are designed to provide fast relief from piles pain and control bleeding, reduce swelling & pile mass size, constipation, and other piles symptoms. The capsule works internally to strengthen and tone weakened and stretched veins and muscles, while the oil works externally to reduce symptoms and give relief.

These Pilohem capsules contain potent 8 +a Ayurveda herbal ingredients that work by regulating bowel movement and Managing pile symptoms.This ayurvedic medicine for piles may help to reduces the risk of recurrence and allows you to enjoy your life without having to undergo a surgical procedure for piles. 

Sheopal’s Ayurvedic oil for piles is formulated with ayurvedic ingredients to promote digestive health and provide relief from the symptoms of piles, such as burning, bleeding, swelling, itching, and alleviating piles pain. 

Piles Capsule Ingredients Benefits:

Reetha

It is a natural cleanser that helps reduce the inflammation and swelling of the hemorrhoidal veins.

Katha

It is known to have astringent and anti-inflammatory properties that help reduce swelling and inflammation of the hemorrhoidal veins.

Giloy

It is a potent anti-inflammatory herb that helps reduce the inflammation of the hemorrhoids and relieves pain and discomfort.

Trikatu

It is a blend of three potent herbs - black pepper, long pepper, and ginger - that help in improving digestion and reducing constipation, which is a common cause of piles.

Triphala

It is a blend of three fruits - amla, haritaki, and bibhitaki - that help promote healthy digestion and prevent constipation.

Sangjarahat Bhasma

This is a kind of medicine made from minerals. It is cold and choleretic in effect. It is very effective in stopping bleeding.

Dharuhaldi

It is a medicinal plant. Dharuhali is also known as Daru Haldi. It helps to reduce pain and inflammation.

Nagkesar

It is mostly used to treat digestive problems like constipation, gas, and piles. It is also useful to stop excessive bleeding due to piles.

Nimboli

Neem has anti-bacterial, anti-inflammatory, and pain-relieving properties that reduce the swelling of piles of warts and relieve pain by killing the bacteria.

Piles Oil Ingredients Benefits:

Daruhaldi

Helps to reduce inflammation and promotes wound healing.

Nageskar

Helps to reduce swelling, pain, and the pile mass size.

Lodhra

It Reduces bleeding by constricting blood vessels.

Nirgundi

It Helps to improve bowel movement and relieve constipation.

Fitakri

It helps to decrease swelling and inflammation of the affected area.

Camphor

It Helps to relieve pain and swelling.

Pippalyadi oil

It Gives Relief from itching, burning, pain, and discomfort associated with piles.

Nimboli

It help alleviate discomfort and reduce inflammation associated with piles.

Coconut oil

It Helps to reduce irritation and prevent constipation.

How to use Piles Capsule:

Take 1 capsule twice a day or as prescribed by your healthcare.

Note: In case of any side effects or feeling of uneasiness, immediately stop it’s usage.

How to use Piles Oil:

• Clean the area gently.

• Apply a small amount of oil using your fingers.

Q1. How do Sheopals Piles capsules help cure piles?

Ans: Sheopals Piles capsules work by combining natural ingredients known for their anti-inflammatory and soothing properties. They help reduce constipation, which is the main cause of the development of piles, reduce swelling, alleviate discomfort, and promote the healing of piles, providing relief from symptoms.
Ans: The time duration varies depending on the severity of the condition. We generally recommend completing a 3-month course for optimal results.
Ans: Yes, Pilohem Aid capsules are formulated to address both internal and external piles. Its blend of natural ingredients works to alleviate symptoms associated with both types, providing comprehensive relief for individuals dealing with piles.
Ans: Pilohem Aid stands out as it's entirely made from Ayurvedic herbs, addressing the root cause of piles with no reported side effects. This natural approach sets it apart from other pile treatments, offering effective relief.
Ans: Yes, it contains Nagkesar and Sangjarahat Bhasma, which help in treating bleeding piles.
Ans: Yes, connect with our health expert team to get a personalized diet plan.
Ans: Ayurvedic medicine for piles is the best way to treat or control piles without any surgical treatment.
Ans: Yes, it can help cure piles permanently.
Ans: Yes, using Piles oil alongside the capsule is recommended for comprehensive care. The combination enhances effectiveness, promoting both internal and external relief for managing piles.
Ans: Yes, this Sheopals Piles Care helps to relieve itchiness, redness, soreness, and other symptoms associated with piles.