ശരീര ശരീരത്തിലെ വേദനയ് ക്കു വേദനയ് ക്കു വേദന

Regular price
Rs. 999
Regular price
MRP Rs. 3,998.00
Sale price
Rs. 999
75 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders
ദിനസുഖം

ഷിയോപ്പാലിന് റെ വേദന ലിഫ് ക്യാപ്സുള് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു:

 • പേശിക്ഷകളും കൂടെ വേദനകളും എളുപ്പം
 • സ്ഥലം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
 • ശാസ് ത്രക്രിയ, വേഗം, ക്രൂരത എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള ആശ്വാസം
 • ആർത്രൈറ്റിസിൽനിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു
 • രക്തപ്രയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
 • ക്രിസ് തീയ വേദന, ക്രൂരത, തണുപ്പി, പുറം വേദന, കൈ വേദന, മറ്റ് കൂടുതൽ വേദന, മറ്റു വേദനകളിൽനിന്നും ആശ്വാസം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • എല്ലുകളും ചേര് ന്നതും ശക്തമാക്കുന്നു.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
60 Capsules
1 മാസം
Rs. 999 Rs. 3,998
Save Rs. 2,999
Save

Customer Reviews

Based on 80 reviews
50%
(40)
50%
(40)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Sameer Singh
Highly effective

This oil is highly effective for joint pain. It has made a noticeable difference in my mobility.

A
Anuj Sharma
Easy application

I like the applicator, which makes it easy to apply the oil to the affected area.

A
Aishwarya Singh
Pleasant experience

Applying this oil is a pleasant experience. It soothes the pain and relaxes me.

R
Rahul Verma
Relieved my shoulder pain

The oil helped me recover from a shoulder injury faster than I expected. Very impressed.

R
Rahul Agarwal
Fantastic product!

Sheopals oil is fantastic! It brings relief from pain and smells great too. Highly recommended.

Got pain? Get fast relief!!! Sheopals Pain relief capsule helps to cure any kind of pain like arthritis pain, cervical pain, back, neck, shoulder, and other joint discomforts. Pain relief capsules are formulated with all-natural & ayurvedic ingredients that work together to help rid of chronic nflammation and joint issues and relieve pain & soreness in muscles so you can get back to anactive lifestyle with our natural blend.

The joint pain relief capsule is an effective solution
to acute and chronic pain and is safe and free from any harmful additives & preservatives. Daily use oft his capsule may help with joint issues and strengthen bones. 

COLCHICUM LUTEUM CORM

It has the presence of colchicines that help to relieve joint pain and inflammation.

BOSWELLIA SERRATA

It can greatly enhance the functionality of knee joints while reducing pain.

GUM WITHANIA SOMNIFERA ROOTS

It has anti-inflammatory properties. Due to this reason, it is effective for arthritis treatment.

VITEX NEGUNDO LEAF & SEEDS

It helps reduce pain, swelling, and fracture mobility.

STRYCHNOS NUX VOMICA SEEDS

Proivde strength to muscles and bones.

PLUCHEA LANCEOLATA LEAF

It helps reduce joint swelling in arthritis disorders.

 • Take 1 Capsule twice a day with normal
  glass of water daily after your meal.
 • Or as prescribed by your physician

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stoop the use immediately.

Q1. What are the main ingredients in Sheopal’s Pain Relief Capsules?

Ans: COLCHICUM LUTEUM CORM, BOSWELLIA SERRATA, GUM WITHANIA SOMNIFERA ROOTS, VITEX NEGUNDO LEAF & SEEDS, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEEDS, PLUCHEA LANCEOLATA LEAF are the main ingredients in Sheopal’s Pain Relief capsules.
Ans: Sheopal’s Pain Relief Capsules work by targeting pain and chronic inflammation in the body. The capsules are formulated with all-natural and ayurvedic ingredients that help reduce discomfort and provide relief from pain and soreness in muscles & joints so you can get back to an active lifestyle.
Ans: Results with Sheopal’s Pain Relief capsules vary from person to person, but regular consumption of this capsule can help to reduce your pain within a few weeks.
Ans: Take 1 capsule daily with normal glass of water after your meal.
Ans: No, Sheopal’s Pain Relief capsules are made from natural and Ayurvedic herbs and are completely safe and free from any harmful additives & preservatives.
Ans: Yes, it is safe for long term use because it contains natural and ayurvedic ingredients that provide effective solution to acute & chronic pain.
Ans: Yes, you can use Sheopal’s Pain Relief capsules for arthritis as they are formulated with natural and ayurvedic herbs that help reduce inflammation and provide relief from arthritis pain.
Ans: Sheopal’s Pain Relief Capsules are different from other pain relief capsules because they are made from natural & Ayurvedic ingredients that work together to get rid of chronic inflammation and joint issues and relieve pain & soreness in muscles so you can get back to an active lifestyle.
Ans: Yes, Sheopal’s Pain Relief capsules are natural & Ayurvedic and are completely safe and free from any harmful additives & preservatives.