വേദന ലിഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റര് ക്യാപ്സുലും ഓയ് ക്കും

Regular price
Rs. 899
Regular price
MRP Rs. 899.00
Sale price
Rs. 899
0 % OFF Inclusive of all taxes
120ml ഓയില് 60 ക്യാപുലുകള്


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഷിയോപ്പാലിന് റെ വേദന വിശ്വാസം എക് സെക് സ് കൂളിലും എണ്ണയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

 • വേദനകളും കൂടുതൽ വേദനകളിൽനിന്നും ആശ്വാസം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • വളര് ത്തി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽനിന്നും ആശ്വാസം നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 • ആർത്രൈറ്റിസിൽനിന്ന് ആശ്വാസം നൽകാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
 • രക്തപ്രയോഗം പിന്തുണക്കുന്നു.
 • വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വേദനയെ കുറിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
 • എല്ലും ചേര് ന്ന ശക്തിയും സഹായിക്കുന്നു.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
1 Month
പാക്ക് 1Name
Rs. 899 Rs. 899
Save Rs. 0
60 Capsules
2 Months
പാക്ക് 2
Rs. 1,499 Rs. 1,798
Save Rs. 299
120 Capsules
3 Months
പാക്ക് 3Name
Rs. 1,899 Rs. 2,697
Save Rs. 798
180 Capsules

Customer Reviews

Based on 950 reviews
66%
(630)
34%
(320)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
I
Inaaya Patel
Fantastic

This product has made such a difference in my daily life. I feel much more energetic and pain-free.

I
Inaaya Patel
Fantastic

This product has made such a difference in my daily life. I feel much more energetic and pain-free.

P
Pooja Sharma
Effective Solution

I've been using this combo for a few weeks now, and it's been incredibly helpful in reducing my joint pain and stiffness. Great product!

A
Aarush Sharma
Excellent

Provides effective relief from arthritis discomfort. I feel much more comfortable and mobile now.

A
Aarush Sharma
Excellent

Provides effective relief from arthritis discomfort. I feel much more comfortable and mobile now.

Sheopals pain relief capsule and oilIs a perfect combo to eliminate arthritis pain, cervical pain, stiffness, frozen shoulder, back pain, neck pain, and other joint discomfort.  Pain relief capsules and oil formulated with 8+ natural herbs that helps to provide greater pain relief and improve joint movement by improving local circulation & relaxing stiff muscles. It also helps reduces swelling & tenderness of joints & muscles.   When applied, the oil spreads & absorbs deep into the skin anda ctivates its ingredients to Relieve pain and provides calming effect. It is safe with no knownside effects.

Pain Oil Ingredients Benefits:

Pure wintergreen oil

Methyl salicylate present in it has analgesic and anti-inflammatory properties, which is a topical pain reliever.

Panchagun oil

It is an effective solution to relieve pain in sprains and redness in joints.

Mahanarayana tail

It Reduce joint inflammation and gives strength to muscles.

Castro oil

Ricinoleic acid and its anti-inflammatory properties reduce skin inflammation and are ideal for arthritis pain.

Capsaicin oil

It helps to relieve arthritis and other painful musculoskeletal conditions.

Pudina

Menthol presents it helps to ease pain and relax the muscles .

Karpoor

It may help to treat muscles cramp, stiffness, and sprains.

Nilgiri

It has been reported effective in reducing pain, swelling, and inflammation.

Till

It helps to enhance blood circulation and lose tight muscles .

Saral

Relives pain, inflammation and improve joint mobility.

Pain Relief Capsule Ingredients Benefits:

COLCHICUM LUTEUM CORM

It has the presence of colchicines that help to relieve joint pain and inflammation.

BOSWELLIA SERRATA

It can greatly enhance the functionality of knee joints while reducing pain.

GUM WITHANIA SOMNIFERA ROOTS

It has anti-inflammatory properties. Due to this reason, it is effective for arthritis treatment.

VITEX NEGUNDO LEAF & SEEDS

It helps reduce pain, swelling, and fracture mobility.

STRYCHNOS NUX VOMICA SEEDS

Proivde strength to muscles and bones.

PLUCHEA LANCEOLATA LEAF

It helps reduce joint swelling in arthritis disorders.

Steps To Use Pain Relief Extract Capsule

 • Take 1 capsule twice a day or as prescribed by your physician
 • Take the required amount of oil on the palm
 • Apply gently on painful body parts for 2 to 3 minutes
 • For better results apply the oil twice a day

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stoop the use immediately.

Steps To Use Pain Relief Oil

 • Take some oil on your palm and Gently Massage the affected area until the oil is completely absorbed.
 • Apply twice a day, in the morning after a bath and at night just before sleep.  

Q1. How does a pain relief capsule and oil combo work for pain management?

Ans: The Ayurvedic pain relief capsule and oil combo work together to ease pain naturally. Capsules reduce pain from the inside, while oil, when massaged on the body, soothes and relieves pain externally, providing overall relief.
Ans: Yes, for faster pain relief, you should use the capsule and oil combo together.
Ans: The pain relief capsules and oil combo offers multiple benefits, such as:
 • Relief from sore muscle and joint pains.
 • Improve mobility.
 • Relief from inflammation, swelling, and stiffness.
 • Get relief from arthritis.
 • Improve blood circulation.
 • Instant relief from cervical pain, stiffness, frozen shoulder, back pain, wrist pain, and other joint pain.
 • Strength bones and joints.
Ans: You can rely on the combo for immediate pain relief.
Ans: Yes, this combo is suitable for all types of joint & body pains
Ans: Pain relief capsules and oil combines internal and external relief methods for effective pain management, addressing discomfort inside and outside the body.
Ans: colchicum luteum corm, vitex negundo leaf & seeds, pluchea lanceolata leaf, Mahanarayana tail, Nilgiri, Panchguna oil, Till, Kapoor and more natural ingredients present in it.
Ans: Yes, the combo is beneficial for chronic pain like cervical issues, frozen shoulder, and sprains, providing relief.
Ans: Yes, the combo is generally safe for all ages. However, it's recommended to follow age-appropriate usage guidelines.