മൂള് ഹോമര് , ആംലയോടെ ക്യാപ്സുള് കോംബോ

Regular price
Rs. 899
Regular price
MRP Rs. 899.00
Sale price
Rs. 899
0 % OFF Inclusive of all taxes
ക്രമീകരണം


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഷീപ്പാലിന് റെ മുലയുടെ പ്രയോജനങ്ങള്

 • മുടി വീഴ്ത്തുക
 • പുതിയ മുടി വളർത്തിയെടുക്കാനും ശക്തി കൂടുക
 • ഉണങ്ങിയത് ഒഴിവാക്കാനും സൌകര്യത ചേര് ക്കുക
 • കരമരം തടയുക
 • മുടിയുടെ സാന്ദ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തുക

If you’re experiencing an issue of hair loss, hair fall, dandruff, breakage, and grey hair then this combo of capsule and oil can help you gain confidence again.  Sheopals hair growth oil and capsule is an
effective solution for stimulating hair growth and reducing hair fall. This hair growth combo pack is made with natural and Ayurvedic ingredients and helps to nourish and Strengthen your hair from within, promotes healthy growth and prevents hair
fall.

Mool hair growth capsules & oil contain no harmful chemicals and are completely cruelty-free with no side effects.

Steps To Use Mool Hair Grow Oil

 • Take the required amount of oil into your palm
 • Massage well on.
  the roots, scalp, and all over your hair in a circular motion.
 • Wait until the oil gets absorbed into your scalp or leave it for a few hours.
 • Wash off with Sheopal’s Shampoo.

Steps To Use Mool Hair Grow Capsule

 • Take one capsule, Twice a day
 • As recommended by physician

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stop the use immediately.

Q1. How does hair grow capsules and oil combo work together?

Ans: The hair grows capsules and oil combo works by providing essential nutrients from the capsules that support hair health from within. The oil nourishes the scalp when applied externally, promoting hair grow for better results together.
Ans: Yes, combining hair grow capsules and oil can lead to quicker results. The capsules provide internal support with vital nutrients, while the oil nourishes and strengthens hair externally, enhancing the overall effectiveness of your hair care routine.
Ans: The combo of Mool hair grow oil & capsule offers several benefits such as:
 • Prevent hair fall.
 • Help to grow new hair and add strength.
 • Help relieve dryness & add smoothness.
 • Prevent grey hair.
 • Improve hair density
Ans: Apply a few drops of hair oil to the scalp & massage gently and. Take one capsule twice a day.
Ans: Results with the Mool Hair Grow combo may vary from person to person, but if you use the capsule and oil daily, you can see improvements in hair grow within 3-4 weeks.
Ans: No, the Mool Hair Grow combo is made from natural ingredients without side effects.
Ans: The Mool Hair Grow combo is safe for all hair types as it is made from natural Ayurvedic herbs, ensuring complete safety and suitability for everyone.
Ans: Bhringraj, Amalaki, Methi, Narikela, Almond, Walnut, Kalonji, Moringa, Javakusum, and Agastya are the natural ingredients in Mool hair combo.
Ans: Using the mool hair grow oil and capsule combo with existing hair concerns or conditions is safe, but it's recommended to consult a doctor before starting any new hair care routine.
Ans: yes, both men and women can use it.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
1- ന്റെ പാക്ക്
(100 Ml 60 കപ്സുള് )
Rs. 899 Rs. 899
Save Rs. 0
Save
2 എന്ന പാക്ക്
(200ml 120 ക്യാപ്സുള് )
Rs. 1,499 Rs. 1,798
Save Rs. 299
Save
3 എന്ന പാക്ക്
(300ml 180 കപ്സുള് )
Rs. 1,899 Rs. 2,697
Save Rs. 798
Save

Customer Testimonial

1 of 1

Customer Reviews

Based on 744 reviews
64%
(474)
36%
(270)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
N
Neha Singh
Fantastic Product

This hair oil is fantastic! It's helped me combat hair fall and breakage, while also improving the overall health of my hair. I've noticed new growth as well, which is impressive. Highly satisfied!

A
Ankit Sharma
Impressive Hair Oil

This hair oil has impressed me! It's effectively reduced my hair fall and breakage, while also improving the overall health of my hair. I've noticed new growth, which is remarkable. Highly satisfied!

A
Anaya Singh
Effective hair oil

This oil has made a noticeable difference in my hair health. It's reduced breakage and made my hair stronger. I'm really happy with the results.

I
Ishan Sharma
Wonderful Product

I've been using this oil for a few weeks now, and I'm amazed at how it has transformed my hair. It feels softer, and I've noticed less breakage. Highly recommend it!

R
Ritu Singh
Great Purchase

This hair oil is worth every rupee! It's significantly reduced my hair fall and breakage, while also improving the overall health of my hair. I've noticed new growth as well. Highly recommend!