മുല മുടി വളര് ന്നു

Regular price
Rs. 899
Regular price
MRP Rs. 1,499.00
Sale price
Rs. 899
40 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഷിയോപ്പൽസ് മൂൾ ഹെയർ ഗ്രോ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ക്യാപ്‌സ്യൂളുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ

  • വേരുകളിൽ നിന്ന് മുടി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പൊട്ടൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
  • മുടി വീണ്ടും വളരാൻ സഹായിക്കുക
  • മുടിയുടെ സാന്ദ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തുക
  • മുടിക്ക് തിളക്കവും ആരോഗ്യവും നൽകുന്നു
  • മുടി കൊഴിച്ചിൽ, താരൻ, തലയോട്ടിയിലെ പ്രകോപനം എന്നിവ കുറയ്ക്കുക
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
60 Capsules
1 മാസം
Rs. 899 Rs. 1,499
Save Rs. 600
Save

Customer Testimonial

1 of 1

Customer Reviews

Based on 31 reviews
45%
(14)
55%
(17)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Amit Patel
Reduced Hair Loss

Sheopals Mool Hair Grow Capsules have reduced my hair loss. I'm happy with the outcome.

M
Mohit Verma
Reduced Hair Fall

Sheopals Mool Hair Grow Capsules have reduced my hair fall significantly. They are worth trying.

V
Vikram Verma
Nourished Hair Roots

Sheopals Mool Hair Grow Capsules have nourished my hair roots and improved their health.

A
Aarti Singh
Effective Hair Nourishment

I've noticed effective hair nourishment with Sheopals Mool Hair Grow Capsules. My hair looks better.

K
Kavita Patel
Improved Hair Volume

After using these capsules, I've noticed an improvement in my hair volume. It's a good product.

Mool Hair Grow Capsules help to grow hair and make them healthy & strong. In the daily hustle and bustle of life, we always forget to care for our health, which later becomes very serious. If you are facing a hair fall problem, then Mool Hair Growth Capsules will be very helpful for your hair health.

These hair fall capsules usually contain various minerals, vitamins, and herbal extracts that not only help in hair regrowth but also prevent hair fall, dandruff, and hair breakage and improve hair density & overall hair health. It is a 100% safe and excellent product with no side effects. 

Almonds

It contains magnesium and nutrition, which helps in hair growth and shine.

Walnut

It is a rich source of Vitamin E, folate, and phosphorus which helps you to strengthen your hair

Amla

It helps to repair hair follicles and boost hair growth.

Pomegranate

It contains antioxidants that help stimulate your hair and improve blood circulation in the scalp.

Kalonji

It helps to keep your hair black and smooth.

Bhringaraj

It Prevent greying, dandruff and promotes hair growth.

Moringa

It is a rich source of biotin, which enhances hair growth on bald patches.

Chukandar

it helps to repair breakage hair and make them strong.

Javakusum

It helps to nourish the scalp and overall hair health

Agastya

It helps to solve the problem of hair falls.

  • Take one capsule, Twice a day
  • As recommended by physician

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stop the use immediately.

Q1. What are Mool Hair Grow Capsules?

Ans: Mool Hair Grow Capsules are composed of Ayurvedic herbs that help to stimulate hair strength, hair growth, and reduce hair fall. They are made with a powerful combination of a variety of minerals, vitamins, and herbal extracts like Almond, Walnut, Amla, Bhringraj, Kalonji, Moringa, Javakusum, Agastya, etc. that not only help in hair re-growth but also prevent hair fall, dandruff, hair breakage, improve hair density, and enhance overall hair health.
Ans: Results with Mool Hair Grow Oil may vary from person to person. But with daily use, you will see improvements in hair strength and hair growth within 3-4 weeks.
Ans: For better results, take one capsule twice a day with lukewarm water, 30 minutes before a meal.
Ans: Yes. Regular intake of Mool Hair Grow Capsules helps with baldness by stimulating hair growth in the thinning and balding areas of the head. These capsules contain Ayurvedic ingredients like Almond, Walnut, Amla, Kalonji, Bhringraj, Moringa, etc. that promote hair strength, hair growth, and nourish the hair follicles.
Ans: Yes, Mool Hair Grow capsules are made from natural ingredients like Almond, Walnut, Amla, Kalonji, Bhringraj, Moringa, etc. that not only help in hair re-growth but also prevent hair fall, dandruff, hair breakage and improve hair density & overall hair health. It is 100% safe and Ayurvedic product with no side-effects.
Ans: Yes, you can definitely use Mool Hair Grow Capsules alongside your daily hair care routine products.
Ans: No, Mool Hair Grow Capsules are made from a variety of minerals, vitamins and herbal extracts that are 100% safe with no side-effects.
Ans: Yes, Mool Hair Grow Capsules are suitable for both men and women.
Ans: Mool Hair Grows Capsules stand out from other products in the market as they are composed of a variety of minerals, vitamins and herbal extracts that not only help in hair re-growth but also prevent hair fall, dandruff, hair breakage and improve hair density & overall hair health. These ingredients work together to strengthen hair, nourish hair follicles, and support healthy hair growth. It is a 100% safe Ayurvedic product with no side-effects.
Ans: You can directly buy from our online store at www.sheopals.com