ലിവർ എക്സ്: ആയുർവേദപരമായി നിങ്ങളുടെ കരളിനെ വിഷവിമുക്തമാക്കുക

Trusted by 1 Million+ Happy Customers
Regular price
Rs. 899
Regular price
MRP Rs. 1,990.00
Sale price
Rs. 899
54 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ഗ്രന്ഥം


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഷിയോപാൽസ് ലിവർ എക്സ് ക്യാപ്‌സ്യൂളിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ

 • തടിച്ച കരലിന് റെ രോഗത്തിനു പിന്തുണ
 • ഇത് കരമശാലികള് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതില് സഹായിക്കുന്നു.
 • ഭീഷണിയും മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
 • ശരീരത്തില് നിന്നും മാറ്റം വരുത്താന് നിര് ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • കളി ആരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
60 Capsules
1 മാസം
Rs. 899 Rs. 1,990
Save Rs. 1,091
Save
120 Capsules
2 മാസം
Rs. 1,499 Rs. 3,980
Save Rs. 2,481
Bestseller
180 Capsules
3 മാസ്
Rs. 1,899 Rs. 5,970
Save Rs. 4,071
Expert Recommend

Customer Testimonial


Customer Reviews

Based on 2411 reviews
56%
(1345)
44%
(1060)
0%
(6)
0%
(0)
0%
(0)
N
Neha Singh
Better Digestibility

It has exceeded my expectations. Not only has it helped with my digestion and metabolism, but I also feel like my liver health has improved. Definitely recommend giving it a try!

S
Sonali Singh
Wonderful Product; I adore it; Outstanding Product; Wonderful; Outstanding Outcomes

It is simply amazing! It's helped me with my fatty liver issues and improved my overall liver health. Definitely worth every penny!

J
Juhi Gupta
Safe Elimination of Toxins

It has been a lifesaver for me. I've struggled with fatty liver for years, and since taking it, I've noticed a remarkable improvement. My digestion has improved, and I feel rejuvenated.

P
Poonam Singh
Wonderful Product with High Effectiveness

It has been a game-changer for me. I've noticed a significant improvement in my digestion and metabolism since starting it. Highly recommend for anyone looking to support their liver health.

K
Karan Patel
Outstanding Support for Liver

It has been a game-changer for me. I feel like my liver health has improved significantly, and I have more energy throughout the day. Highly recommend for anyone looking to detoxify.

Sheopal’s Liver X Capsules are a unique blend of Ayurvedic herbs that help support liver health and function. These capsules help to flush out harmful toxins from the body and remove damage-free radicals. It also helps to promote the production of bile and enhance liver cell rejuvenation to promote healthy liver health.
Liver X capsule also helps relieve digestive symptoms such as indigestion, flatulence, abdominal bloating, and cramping. It is beneficial to treat fatty liver, jaundice, and other diseases associated with the liver. These capsules are safe to manage liver health with no to less side effects.

Kutki

It is an ancient, powerful herb that helps to detoxify the liver and promote liver health. It supports liver health by reducing inflammation and stimulating the production of bile.

Bhuiamla

It is blessed with hepatoprotective traits that help in managing liver disorders and reversing any damage caused by toxins.

Punernava

It is a powerful herb for treating liver-related problems. It helps promote the healthy function of the liver by removing toxins from the liver cells.

Bhringraj

It is a potent herb known for its antioxidant properties, which help to clean and detoxify the liver and enhance liver cell rejuvenation to promote healthy liver health.

Triphala

It helps to stimulate the flow of bile and reduce inflammation and oxidative stress, both of which are associated with fatty liver disease.

Makoi

It contains antioxidants and anti-inflammatory properties that help with kidney protection and protect liver cells from toxins and free radicals.

Kasni

The properties present in kasni are helpful to treat fatty liver, jaundice, and other diseases related to the liver. It also promotes the release of bile and builds a healthy liver.

Steps to Use Sheopal’s Liver X Capsules-

Take one capsule twice a day with water
Or as prescribed by your healthcare

Q1. How does detox help your liver?

Ans: Detox helps to flush out waste and harmful substances from your body, allowing the liver to function better, help you lose weight, and improve overall health.
Ans: Yes, Liver X capsules contains ayurvedic herbs that are effective to treat both fatty and alcoholic liver condition. It’s crafted to improve overall health and addressing both type of liver condition.
Ans: Liver X is important to liver detox because it formulated with ayurvedic ingredients to promote optimal liver health and helping you eliminates toxins from your body.
Ans: A common symptoms of liver problems include:
 • Jaundice or yellow skin.
 • Abdominal pain & swelling.
 • Itchy skin.
 • Dark urine colour .
 • Diarrhea .
 • Loss of appetite .
 • Bloating.
Ans: People who are above 18 and have any liver related problem can use it. Or if you want to keep your liver healthy.
Ans: Yes, you can take it to prevent further liver problems but consult your health care provider before you start taking these capsules.
Ans: Duration depends on your health and condition severity.
Ans: Yes, it made from ayurvedic ingredients so it is completely safe for long term use.
Ans: No, It is ayurvedic so it is safe to use.
Ans: Results may vary from person to person, but you can generally expect improvement within 3 months.
Ans: Yes, a person with diabetes can use of this capsules. You can also take Ayurvedic medicine for diabetes with this capsule.
Ans: Yes, you can take it but check with your doctor first to make sure it's safe.