ഹൈപ്പര് കേര ബിപി കപ്സുലുകള് (ഹൈപ്പര് ടെന് ഷന് , സമ്മതിയും ഉത് കണ് ഠയും കുറയ്ക്കുക)

Regular price
Rs. 899
Regular price
MRP Rs. 4,990.00
Sale price
Rs. 899
81 % OFF Inclusive of all taxes
പുതിയ കോഴ്സ്


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders
ദിനസുഖം

ഷിയോപ്പാള് സ് ഹൈപ്പര് ക്രൈസ് ബിപി ക്യാപുലസ് പ്രയോജനങ്ങള്

  • പിന്തുണകൾ സാധാരണ രക്ത സമ്മർദം സൂക്ഷിക്കുന്നു
  • ഹൃദയരോഗം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
  • സ്റ്റോക്ക്, ഹൃദയശാസ് ത്ര രോഗങ്ങൾക്കുള്ള അപകടം കുറക്കുന്നു
  • സമ്മർദവും ഉത് കണ് ഠയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുക
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
60 Capsules
1 മാസം
Rs. 899 Rs. 4,990
Save Rs. 4,091
Save
120 Capsules
2 മാസം
Rs. 1,499 Rs. 9,980
Save Rs. 8,481
Best Sellers
180 Capsules
3 മാസ്
Rs. 1,899 Rs. 14,970
Save Rs. 13,071
Expert Recommend

Customer Testimonial


Customer Reviews

Based on 143 reviews
40%
(57)
60%
(86)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
I
Ishaan Sharma
Balanced Lifestyle

These capsules contribute to a balanced lifestyle by effectively managing blood pressure and providing stress relief.

S
Siddharth Reddy
Effective Stress Management

Hyper Care BP Capsules effectively manage stress while maintaining normal blood pressure. Highly satisfied with the results.

A
Aarav Sharma
Quality Product

Quality product for maintaining normal blood pressure. The natural ingredients make it a safe and reliable choice.

K
Karan Kapoor
Excellent Heart Support

Hyper Care BP Capsules provide excellent support to heart health. Noticed a reduction in stress levels as well.

A
Aarav Verma
Calming and Effective

These capsules are calming and effective in controlling blood pressure. I've experienced a sense of balance and well-being.

Sheopal’s hyper care capsule is an Ayurveda formula to control blood pressure. If your blood pressure is not normal, then these High BP capsules will be very beneficial for you. People take the problems of high blood pressure lightly, which can lead to diseases like heart disease, stroke, and eyesight. Still, with the help of these capsules, you can maintain normal blood pressure and avoid the risk of all problems associated with high blood pressure. 

Sheopals Hyper care BP capsules contain all-natural herbs like Jatamansi, Bharmi, Arjun Chaal, Dal Chini, Sapargandha, Tavasir, and Ashwagandha that altogether help to keep your blood pressure in a normal range.

Jatamansi

It is a medicinal herb that has been used for centuries to help regulate high blood pressure. This herb helps to reduce stress and anxiety levels, allowing the body to maintain a healthy balance.

Brahmi

Bharmi helps balance the body's pH level, which in turn helps maintain balanced blood pressure. It is also known to be rich in minerals and antioxidants, improve blood flow and reduce the risk of high blood pressure.

Arjun Chaal

It has the presence of Coenzyme, which helps lower blood pressure and improve heart health.

Dal Chini

Cinnamon is one of your kitchen's most commonly used spices. Consuming cinnamon can help lower high blood pressure.

Sarpagandha

It helps to reduce stress, anxiety, and tension. Additionally, Sarpagandha helps to reduce the production of the stress hormone cortisol, thus helping to maintain healthy blood pressure levels.

Ashwagandha

It is used to treat several health problems, such as maintaining normal blood pressure and reducing anxiety and stress.

Tavasir

helps to lower high blood pressure levels, reducing the risk of cardiovascular complications and improving overall health

Lehsun

Garlic is a natural remedy that helps control and manage hyper-blood pressure. Its sulfur compounds have been found to have great potential in curbing hypertension. Its anti-inflammatory properties help reduce the risk of stroke and other cardiovascular diseases.

• Take one capsule twice a day 

• Or as prescribed by your physician

Note:In case of any side effects or feeling of uneasiness after consumption, stop the usage immediately.

Q1. What are the active ingredients in Hyper Care?

Ans: Jatamansi, Brahmi, Arjun chaal, Dal Chinni, sarpangandha, Ashwagandha, tavasir, and lehsun are the active ingredients in hyper care.
Ans: The timeframe for Hyper Care to normalize blood pressure can vary among individuals and depends on factors like the severity of the condition.
Ans: No, it is made from natural and Ayurvedic ingredients, so it has no less to side effects.
Ans: As it is made from Ayurvedic ingredients but still it's essential to consult your healthcare professional before combining it with hyper care.
Ans: Yes, hyper care is safe for long-term use.
Ans: No, hyper care can't be used for both high & low blood pressure.
Ans: Take one capsule twice a day or as your physician prescribes.
Ans: Hyper Care may offer benefits for addressing various heart conditions.
Ans: Consult a healthcare professional before using hyper care, during pregnancy, or while breastfeeding.
Ans: No, Hyper care is available without a prescription.