ചർമ്മത്തെ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കാൻ തേനും പപ്പായയും ഫേസ് വാഷ്

Regular price
Rs. 249
Regular price
MRP Rs. 395.00
Sale price
Rs. 249
36 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഷിയോപ്പൽസ് തേൻ പപ്പായ ഫേസ് വാഷിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ

  • ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു
  • പിഗ്മെൻ്റേഷനും സൺ ടാനും കുറയ്ക്കുന്നു
  • നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെ ആഴത്തിൽ പോഷിപ്പിക്കുന്നു
  • ചർമ്മത്തിൻ്റെ നിറം തിളങ്ങുന്നു
  • മുഖക്കുരു മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചുവപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു

Honey Papaya Face Wash is a mild, natural cleanser that gently exfoliates and helps to remove impurities from the skin. It is made from pure honey, papaya extract, and other natural ingredients. Honey provides natural antioxidants and helps to keep the skin hydrated and moisturized. Papaya extract helps to gently exfoliate and remove dead skin cells, while other natural ingredients such as Aloe Vera and Jojoba beads help to soothe and nourish the skin and maintain the skin's natural pH balance instead of stripping it from its natural oils. This face
wash for dry skin
helps to reduce inflammation, reduces the appearance of fine lines, Improves skin’s overall clarity and restores skin’s brightness.

Honey

Rich in antioxidants and antibacterial properties, honey is known to help reduce inflammation, provide hydration, and even help treat acne.

Papaya

It is packed with vitamins, minerals, and enzymes that help to keep skin feeling soft and looking healthy. papaya can reduce the appearance of wrinkles, help to lighten age spots, and give skin a more even tone.

Aloe vera

Its natural properties can help in soothing & hydrating the skin and reduces acne & pimple. It can also help in healing sunburns, reducing signs of ageing, and restoring the skin's natural glow.

Jojoba Beads

Soothe and nourish the skin and maintain the skin's natural pH balance instead of stripping it from its natural oils.

Steps To Use Honey Papaya Face Wash

Step 1: Rinse your face with water

Step 2: Take pea-sized amount of
facewash on your palm

Step 3: Gently massage on wet face

Step 4: Wash off thoroughly

Step 5: Use twice daily

Q1. What are the benefits of using Honey & Papaya Face Wash?

Ans: The skin lighting properties of papaya help to keep skin feeling soft, more even tone and get rid of pigmentation & blemishes. Honey help to reduce inflammation, provide hydration, and even help treat acne.
Ans: Yes, It is recommended for normal to sensitive skin types.
Ans: Take a needed amount on your palm and gently massage your face and neck area in a circular motion and rinse well. Use this routine twice a day to get better results.
Ans: Our face wash is completely safe from any artificial fragrances and colours.
• Ans: It is made with natural ingredients, including honey, papaya, and aloe Vera. These ingredients are all known for their skin-friendly properties. Our face wash is entirely paraben, sulphate & harmful chemical free that make our products unique from other face washes.
Ans: We care for animals’ welfare and do not test any product on animals. All product is vegan and cruelty-free.
Ans: If you have a problem with uneven skin tone and hyperpigmentation, this honey & papaya face wash will be best for you.
Ans: The shelf-life of the Honey & Papaya Face Wash is 12 months.
Ans: Use this face wash twice a day to get the better result.
Ans: It is suitable for dry skin as it is enriched with honey, papaya and aloe vera. All these ingredients are known for their moisturizing properties and keep your skin nourished all the time.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
100 ml
Rs. 249 Rs. 395
Save Rs. 146
Save

Customer Reviews

Based on 1099 reviews
84%
(928)
16%
(171)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Sushma Sharma
Refreshing and Gentle

This face wash is both refreshing and gentle on my skin. It leaves my skin feeling clean and hydrated.

N
Neha Gupta
Refreshing and Gentle

This face wash is both refreshing and gentle on my skin. It leaves my skin feeling clean and hydrated.

N
Neha Gupta
Refreshing and Gentle

This face wash is both refreshing and gentle on my skin. It leaves my skin feeling clean and hydrated.

R
Rahul Kapoor
Improved Skin Tone

Brightens complexion, feels refreshing.

R
Ritu Sharma
Refreshing and Nourishing

This face wash is so refreshing! It cleanses my skin without drying it out. My complexion looks brighter, and pigmentation has visibly reduced. Definitely recommend!