ഹെർബൽ ഡയബ്ഡെക്സ് (30 ക്യാപ്സ്) : ആയുർവേദപരമായി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

Trusted by 1 Million+ Happy Customers
Regular price
Rs. 2,200
Regular price
MRP Rs. 2,590.00
Sale price
Rs. 2,200
15 % OFF Inclusive of all taxes
പുതിയ കോഴ്സ്


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഈ ഇനത്തെക്കുറിച്ച് :

  • ക്ഷീണം കുറയ് ക്കുകയും ഊർജം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
  • രക്ത പഞ്ചസാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദം
  • കൂടാതെ മുറിവുകളിൽനിന്ന് ആശ്വാസം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു
  • ടൈപ്പ് -1 & ടൈപ്പ് - 2 ദയവായിട്ടുള്ള ഐഡിയ
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
30 Capsules
1 മാസം
Rs. 2,200 Rs. 2,590
Save Rs. 390
Save
60 Capsules
2 മാസം
Rs. 4,268 Rs. 5,180
Save Rs. 912
Best Sellers
90 capsules
3 മാസ്
Rs. 6,452 Rs. 7,770
Save Rs. 1,318
Expert Recommend

Customer Real Videos

1 of 1
1 of 1
1 of 1
1 of 1

Customer Reviews

Based on 2053 reviews
56%
(1148)
44%
(898)
0%
(7)
0%
(0)
0%
(0)
V
Vikram Yadav
Successful Resolution

I've noticed a significant improvement in my blood sugar levels since I started using this product.

R
Rahul Patel
dependable and consistent life-altering

Effective in managing blood sugar without any adverse effects. Highly recommend!

D
Deepak Sharma
Outstanding Caliber

Life-changing product for anyone with diabetes. It has improved my quality of life significantly.

N
Neha Patel
Worth it

I'm so glad I tried this product. It has helped me manage my blood sugar levels effectively without any side effects. I feel more energetic throughout the day, and the frequent urination has reduced significantly. Highly recommended.

P
Priyanka Patel
Worth every penny

I'm quite happy I gave this thing a try. I have not had any negative affects from using it to adequately regulate my blood sugar levels. I have much less frequent urination now and feel more energised throughout the day. Strongly advised.

Sheopal’s herbal Diabdex capsules are formulated using a blend of ayurvedic herbs and other plant driven ingredients that are believed to help control high blood sugar levels and get better control over diabetes.

These ayurvedic capsules for diabetes help to manage sugar by balancing your body's insulin production, controlling pancreatic disorders, and reducing the risk of diabetes-related complications.
The ingredients present in it helps to manage type 2 diabetes and reduce the dependency on insulin. People with diabetes can see significant reduction in blood sugar when they consume these capsules regularly. It also helps to relieve frequent urination, promote a metabolic boost for optimal weight management, and support carbohydrate absorption in your blood. These herbal diabetes capsules are safe to manage diabetes with no known side effects.

Karela

Karela, aka bitter gourd, is a superfood that offers immense health benefits, especially for those suffering from diabetes. It helps in controlling blood sugar levels, lowering cholesterol, and improving insulin resistance.

Methi

Seeds of fenugreek are rich in fibre and minerals such as iron and magnesium. It also contains galactomannan, an amino acid that helps in slowing down the absorption of sugar in the body.

Gudmar

It has antioxidant and anti-inflammatory properties that protect the cells of the pancreas from damage caused by free radicals and increases insulin secretion, thereby lowering blood sugar levels.

Vijaysar

it helps to control blood sugar level but also reduces weight, promotes digestion, and various health issues.

Chirayata

This herb helps in regulating insulin levels and managing diabetes.

Jamun

Their powerful antioxidants help to improve immunity, regulate blood sugar levels and overall health.

Shilajit

Studies have shown that regular consumption of Shilajit can help reduce blood sugar levels and improve insulin sensitivity. By regulating blood sugar levels, Shilajit can help reduce the risk of developing diabetes and its complications

Saptrang

It is known to lower blood sugar level and HbA1C levels in patients with type-2 diabetes

  • Take 1 capsule with water daily, 20 minutes before lunch.
  • For best results, take for at least 3 months.

Note: If you feel any side effects or uneasiness after consumption, stop the use immediately

Q1. Can I take Diabdex capsules without a doctor's consultation?

Ans: While it may not be required, as it is formulated with safe and effective ayurvedic ingredients but it is always advisable to talk to a health expert/doctor before starting new ayurvedic medicine for sugar.
Ans: Yes, it contains ayurvedic ingredients that help manage both type 1 and type 2 diabetes effectively.
Ans: No. Diabdex is designed to help your body produce insulin in the quantity it needs, promoting a balanced and regulated insulin response.
Ans: The time for complete relief varies based on the severity of the condition. We generally recommend completing a 3-month course for optimal results.
Ans: Yes. These capsules effectively control high blood sugar levels, providing an efficient solution for diabetes management.
Ans: Yes, as it is made from ayurvedic ingredients, there are no known side effects. However, it's advisable to consult with your healthcare provider before combining it with other diabetes medications.
Ans: No. It is safe for long-term use.
Ans: Yes, medicine is safe for any diabetic patients who are above 18 yrs but person below 18 years are not advisable to take this.
Ans: Yes, connect with our health expert to receive a personalized diet plan tailored to your condition for faster relief. You will get free diet plan with this product.
Ans: Sheopal’s Diabdex works well because it combines potent Ayurvedic ingredients that are known to manage diabetes. This special blend helps control blood sugar levels and supports overall health in a natural way.