ഗ്രീ കോഫി കപ്പ് ബീൻസ്

Trusted by 1 Million+ Happy Customers
Regular price
Rs. 1,990
Regular price
MRP Rs. 2,590.00
Sale price
Rs. 1,990
23 % OFF Inclusive of all taxes


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

പ്രയോജനങ്ങൾ

 • ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു
 • മാബാലകം രോഗം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു
 • രക്ത പഞ്ചാര നിലം കൈകാര്യം ചെയ്യുക
 • ഊര് ജ്ജത്തിന്റെ നില വര് ദ്ധിക്കുക
 • രക്ത പഞ്ചാര നിലം കൈകാര്യം ചെയ്യുക
 • വിശപ്പ്
 • കോളസ് ടെറോൾ നിരവധി സമനിലക്കാൻ ജോലി ചെയ്യുക
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
Default Title
Rs. 1,990 Rs. 2,590
Save Rs. 600
Save

Customer Reviews

Based on 250 reviews
58%
(145)
42%
(105)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
R
Ravi Sharma
Help for Losing Weight

These beans have really boosted my immunity. Feeling healthier and more resilient!

Y
Yuvraj Sharma
Appetite Suppressant

Helps in controlling hunger cravings, making it easier to maintain a healthy diet.

A
Anushka Patel
Boosts Immunity

Since starting this product, I've noticed a significant improvement in my immunity. I feel healthier and more resilient.

M
Mohit Gupta
Effective Management

I've tried many products in the past, but none have been as effective as this one. It's helped me manage my health in so many ways.

A
Ananya Singh
Activator of Cholesterol

Noticed a significant improvement in my metabolism since I started taking these beans. Feeling more energetic!

Sheopal’s green coffee cup is a dynamic product for people suffering from overweight issues such as obesity, fatigue, weakness, hypertension, diabetes, and loss of energy. Losing weight is a hard nut to crack, especially when you are a big-time foodie. If you are one of those people who is suffering from weight gain and tired of trying uncountable methods to manage a healthy weight and getting no positive results, then here is your sign to incorporate our green coffee cup into your daily diet.

 Sheopal’s green coffee cup is a power packed product filled with hand-picked raw coffee beans specially created to cater to your needs. It contains chlorogenic acid highly antioxidant compound and low in caffeine, combination of these two are proven to decrease weight. Regular use of this can help you to get back in shape and keeps you full for a longer time and keeps the hunger pangs at bay. It also can be very helpful in reducing weight gain related issues such as obesity, fatigue, hypertension, diabetes and weakness.  

Green coffee beans are unroasted coffee beans that contain high level of a group of antioxidants known as chlorogenic acid, which offer numerous health benefits, including weight loss, improved blood sugar control, and better heart health.

How To Prepare

 • Add 15 coffee beans in 400ml water
 • Put it on stove on lower heat for 15 to 20 minutes.
 • Pour it through the sieve and remove the beans
 • You can add honey or cardamom for better taste
 • Your healthy green coffee drink is now ready to drink

How To Consume

 • 2 times in a day
 • 1 cup in the morning an empty stomach
 • 1 cup in the evening an empty stomach