ഡിയബ്ടോസ്: ഗുഡ്മാർ ലെഫ് & മെതിയും

Trusted by 1 Million+ Happy Customers
Regular price
Rs. 899
Regular price
MRP Rs. 1,249.00
Sale price
Rs. 899
28 % OFF Inclusive of all taxes
കാര്യം


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders
ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ


ഷിയോപൽസ് ഡയബ്‌റ്റോസ് കാപ്‌സ്യൂൾ പ്രയോജനങ്ങൾ

  • രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ബാലൻസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
  • ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • ആരോഗ്യകരമായ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • പ്രമേഹ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
30 Capsules
1 മാസം
Rs. 899 Rs. 1,249
Save Rs. 350
Save
60 Capsules
2 മാസം
Rs. 1,499 Rs. 2,498
Save Rs. 999
Save
90 Capsules
3 മാസ്
Rs. 1,899 Rs. 3,747
Save Rs. 1,848
Save

Customer Reviews

Based on 1102 reviews
56%
(613)
44%
(487)
0%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
D
Divya Sharma
Great Results

I'm seeing great results with Diabtose. My glucose levels are more stable, and I feel healthier overall.

K
Kajal Patel
The Greatest Supplement: Safe and Effective

I'm impressed with the results I've seen with Diabtose. It has helped me maintain healthy glucose levels and feel more energized throughout the day.

S
Sanjeev Gupta
Fantastic Supplement

I can't recommend Diabtose enough. It's a fantastic supplement for anyone looking to manage their health.

A
Anil Gupta
Reliable Product

It has shown to be an effective product in the management of diabetes. It efficiently and painlessly maintains blood sugar balance.

R
Reena Patel
Remarkable Product

Diabtose is truly remarkable. It's helped me feel more energetic and balanced throughout the day.

Diabtose capsules are packed with the goodness of ayurvedic herbs, which help keep your blood sugar level in check. These capsules manage sugar by balancing your body's insulin production and controlling pancreatic disorders. It has anti-diabetic properties that manage. both pre-meal and post meal sugar levels by regulating sugar absorption and is beneficial for prediabetic, type 1 or type 2 diabetic patients.

These capsules also help to reduce sweet cravings, increase insulin production, reduce bad cholesterol, reduce weight, and reduce frequent urination, thirst, and other diabetes symptoms. Diabtose can also be used long-term and works without any known side effects.

Karela

It is also known as bitter gourd is a superfood with numerous health benefits, particularly for diabetics. It aids in blood sugar control, cholesterol reduction, and improve insulin secretion.

Methi

The seeds contain fiber and other chemicals that may slow digestion and sugar and carbohydrate absorption in the body. The seeds may also help the body use sugar and increase the amount of insulin released.

Gudmar

It is useful in the treatment of type 2 diabetes because of its antioxidant and anti-inflammatory properties. It protects pancreatic cells from free radical damage and increases insulin secretion, lowering blood sugar levels.

Vijaysar

It not only helps control blood sugar levels, but it also helps with weight loss, digestion, and other health issues.

Chirayata

It helps to protect pancreatic cells and improves insulin release. This aids in the reduction of blood sugar levels.

Jamun

It converts starch into energy, boosts insulin activity and sensitivity, and aids in blood sugar regulation. Jamun also contains a compound called jambolin, which aids in blood sugar control.

Shilajit

as a powerful adaptogenic agent, aids in lowering blood sugar levels and thus returning diabetes to normal.

Saptrang

It is known to lower blood sugar levels and HbA1C levels in type 2 diabetes patients.

  • Take 1 capsule with water daily, 20 minutes before lunch.
  • For best results, take for at least 3 months.

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stop the use immediately.

Q1. How many times in a day, should I take diabtose capsule?

Ans: Take 1 capsule with water daily, 20 minutes before lunch.
Ans: Diabtose capsules are formulated using a blend of herbs and other natural ingredients that are believed to help regulate blood sugar levels, improve insulin sensitivity, and reduce the risk of diabetes-related complications. It’s safe and Ayurvedic with less to no side-effects.
Ans: You should take this if you are an adult above the age of 18 and struggling with your diabetes condition.
Ans: No, it’s not safe to take capsules without any doctor consultation. However, diabtose capsules are prepared under the expert guidance of medical personnel.
Ans: Yes, these capsules are an effective solution for type-1 and type-2 diabetic patients. They are completely safe and Ayurvedic with no side-effects on your health.
Ans: These Herbal Diabetes capsules are made for diabetic patients. It will help to control blood sugar level and reduces the risk of diabetes-related complications. Always consult your healthcare before use.
Ans: These capsules are made with natural & Ayurvedic herbs and control blood sugar level naturally without any side effects.
Ans: Yes, it works to manage both type-1 and type-2 diabetes.