ഡിയാബ് ഡെക്സ് & ഹെർബ് 69 ദയവായി മാനസികവും ലൈംഗികവുമായി വര് ദ്ധിപ്പിക്കുക

Regular price
Rs. 4,059
Regular price
MRP Rs. 5,180.00
Sale price
Rs. 4,059
21 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഹെർബൽ ദയവായിരുന്ന ക്യാപ്സുലും ഹെർബ് 69 വിബൂസ്റ്റർ കോംബോ പ്രയോജനങ്ങളും

 • ക്ഷീണം കുറയ് ക്കുകയും ഊർജം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • രക്ത പഞ്ചസാർ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • പെരുമാറ്റത്തിന് റെ കാര്യത്തിൽനിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു
 • ടൈപ്പ് -1 & ടൈപ്പ്-2 ദയവായിനില് ക്കാന് സഹായിക്കുന്നു
 • ഗുണവും രീതിയുടെ അളവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക
 • കൂടുതൽ ഊര് ജ്ജവും സ്ഥലം
 • ടെസ്റ്റോസ്റ്റേറോണ്
 • ക്ഷീണം
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
കോംബോ
Rs. 4,059 Rs. 5,180
Save Rs. 1,121
Save

Customer Reviews

Based on 256 reviews
60%
(153)
40%
(103)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
R
Rohit
Stamina

Improved stamina and better control over blood sugar levels. Very satisfied with the results.

N
Naresh
Excellent

Excellent in controlling both type-1 and type-2 diabetes.

P
Pradeep
Quality product

Quality of sperm has improved noticeably, very satisfied.

K
Kamal
Energizing

Feeling more energized throughout the day, great product.

R
Rajesh
Worth Trying

I was hesitant initially, but this combo has proved to be worth trying. It has helped me control my diabetes and improve my vitality. Highly recommended!

Sheopal’s Herbal Diabdex Capsules are formulated using a blend of ayurvedic herbs and other natural ingredients that are believed to help regulate blood sugar levels, improve insulin sensitivity, and reduce the risk of diabetes-related complications. These herbal diabetes capsules are safe to manage diabetes with no side effects.

Sheopal’s Herbs 69 Vibe Booster is an Ayurvedic medicine that helps increase energy levels and improves vitality in men. This power capsule for men is formulated with natural herbs that Improve stamina, testosterone levels and boost endurance. It is 100% safe and effective with no side effects.

Karela

Karela, aka bitter gourd, is a superfood that offers immense health benefits, especially for those suffering from diabetes. It helps in controlling blood sugar levels, lowering cholesterol, and improving insulin resistance.

Methi

Seeds of fenugreek are rich in fibre and minerals such as iron and magnesium. It also contains galactomannan, an amino acid that helps in slowing down the absorption of sugar in the body.

Gudmar

It has antioxidant and anti-inflammatory properties that protect the cells of the pancreas from damage caused by free radicals and increases insulin secretion, thereby lowering blood sugar levels.

Vijaysar

it helps to control blood sugar level but also reduces weight, promotes digestion, and various health issues.

Chirayata

This herb helps in regulating insulin levels and managing diabetes.

Jamun

Their powerful antioxidants help to improve immunity, regulate blood sugar levels and overall health.

Shilajit

Studies have shown that regular consumption of Shilajit can help reduce blood sugar levels and improve insulin sensitivity. By regulating blood sugar levels, Shilajit can help reduce the risk of developing diabetes and its complications

Saptrang

It is known to lower blood sugar level and HbA1C levels in patients with type-2 diabetes

Steps to Use Herb 69 Vibe Booster Capsules-

 • Take one capsule twice a day daily with milk or water
 • As recommended by the physician

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stop the use immediately.

Steps to Use Herbal Diabdex Capsules-

 • Take 1 capsule with water daily, 20 minutes before lunch.
 • For best results, take for at least 3 months.

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stop the use immediately.