കര് ട്ടേല് 60 കപ്സുലുകള് :

Trusted by 1 Million+ Happy Customers
Regular price
Rs. 1,999
Regular price
MRP Rs. 2,595.00
Sale price
Rs. 1,999
22 % OFF Inclusive of all taxes
പുതിയ കോഴ്സ്


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഷിയോപ്പാലിന് റെ കര് ട്ടില് അയര് വെഡിക് ക്യാപ്സുലുകള് :

 • ആരോഗ്യപൂർവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
 • കാളറി കത്തിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദം
 • ഫലപ്രദമായി തേർപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു
 • വിശപ്പിനെ നേരിടാന് സഹായിക്കുന്നു
 • ശരീര തേഴ്ച്ച കുറയ് ക്കാനുള്ള പിന്തുണ
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
60 Capsules
1 മാസം
Rs. 1,999 Rs. 2,595
Save Rs. 596
Save
120 Capsules
2 മാസം
Rs. 3,898 Rs. 5,190
Save Rs. 1,292
Best Sellers
180 Capsules
3 മാസ്
Rs. 5,797 Rs. 7,785
Save Rs. 1,988
Recommended

Customer Testimonial


Customer Reviews

Based on 1036 reviews
58%
(603)
42%
(431)
0%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
P
Priya Gupta
Superb

Noticed a significant reduction in my belly fat since I started using these capsules.

A
Advik Gupta
Impressive Results

These capsules have helped me in maintaining a healthy weight effortlessly. Highly recommend them.

S
Sanjay Gupta
Satisfied

I'm very satisfied with this product. It has helped me maintain a healthy weight and control my hunger cravings effectively.

A
Ananya Singh
Impressive Product

These capsules have impressed me with their ability to suppress my appetite and support my weight loss journey. I'm thrilled with the results!

V
Vihaan Gupta
Amazing Product

These capsules are truly amazing! They've helped me lose weight and improve my overall health. Highly recommend to anyone looking for an effective weight loss solution!

Sheopal’s curtail ayurvedic capsule is a healthy way of weight management curated by the specialists. These weight loss capsules are a magical blend of ayurvedic herbs such as triphala,
ajwain, punernava and ashwagandha leaf. This herbal weight loss capsule will help you in healthy weight management without even leaving your favourite delicacies. Curtail ayurvedic capsule is formulated to supress junk cravings and boost metabolism which results in burning of excessive belly fat.

Our youth is suffering from obesity because of their unhealthy lifestyle. Obesity also affects other organs like heart, liver and kidney and damages them. Regular use of curtail ayurvedic capsules can help to reduce the risk factor of obesity.

Curtail capsule is an ayurvedic treatment for weight loss which will also help to detoxify
your body by removing harmful toxins. It also helps you to remain active all day long. So, if you want to get rid of that stubborn belly fat and are not able to resist the food cravings, you must try Sheopal’s curtail ayurvedic capsules. Once you make it a part of your daily routine you will be able to see visible results in few weeks but for better and long lasting
results, it is advisable to try it for 3 months.

Triphala

It has antioxidants properties, which help enhance the body’s immunity.

Ajwain

It helps boost metabolism.

Ashwagandha leaf

It enhances metabolism, decreases inflammation, and reduces body fat.

Punarnava

It helps to control food obesity.

Jaiphal

It contains some essential minerals that help break down fats from the body.

Tejpatta

Reduces weight by boosting metabolism and detoxifying the body.

Lavang

It Increases metabolism and maintains cholesterol.

 • Take 1 capsule, twice a day 30 minutes before the meal
 • If you feel any discomfort after using these capsules,
  immediately stop taking it.
 • If you are a lactating mother, do not take this
  medicine before 6 months of your delivery.
 • Follow all the instructions carefully

Note: After consuming and felling any side effects or uneasiness stop the use immediately.

Q1. What is Sheopal’s Curtail Ayurvedic capsule?

Ans: Take one capsule twice a day – one capsule 30 minutes before breakfast and one capsule 30 minutes before lunch.
Ans: Triphala, Ajwain, Punarnava, Lavang, Jaiphal, Tejpata, and Ashwagandha leaf are the main and potent ingredients in Sheopal’s Curtail Ayurvedic capsule.
Ans: Curtail helps in weight loss by stimulating metabolism which in turn helps to burn body fat. It contains natural ingredients that suppress the appetite and reduce the intake of calories. It also helps to detoxify the body, eliminate toxins and reduces fat from the belly, waist thigh, arms & hips with less to no side-effects.
Ans: Results with Curtail varies from person to person. If you take these capsules along with a healthy diet and regular exercise, you may experience sustainable weight loss within 3-4 weeks.
Ans: Curtail is curated by a team of expert doctors using a blend of natural and Ayurvedic herbs. Hence, It is safe and has less to no side effects.
Ans: Take one capsule twice a day – one capsule 30 minutes before breakfast and one capsule 30 minutes before lunch.
Ans: Although Curtail is a natural supplement, it’s advisable to consult a physician before using Curtail with other weight loss supplements or medications.
Ans: Yes, Curtail is suitable for vegetarians and vegans.
Ans: You can buy Sheopal’s Curtail Ayurvedic capsules directly from our online store at www.sheopals.com
Ans: The thing that makes Curtail stand out from other weight loss supplements in the market is the fact that it has natural & Ayurvedic ingredients that organically suppress the appetite and reduce the intake of calories. Curtail helps to detoxify the body, eliminates toxins and reduces fat from the belly, waist, thighs, arms & hips without any side-effects.