കറുത്ത ചായ രീതിയിലെ ഫെയിസ് വാശി

Regular price
Rs. 249
Regular price
MRP Rs. 395.00
Sale price
Rs. 249
36 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

കറുത്ത ചായ പല മുഖം വാസ് തവം

  • ജീവനല്ലാത്തതും തൊലിയോട് ഗുഡ് യാത്ര പറ.
  • ഒരു ഇന്റസ്റ്റ് പ്രകാശ പ്രകാശം ലഭ്യമാക്കുക
  • ഉള്ളിൽനിന്നുള്ള തൊലികള്
  • നന്നായി വരികള് ക്കുള്ള സഹായം
  • ക്രിസ്റ്റല് തെളിവെക്കുക

Introducing the revolutionary Sheopals Black
Tea leaf Facewash
- the ultimate solution to all your skin problems! This face wash is specially formulated to hydrate and moisturize your skin,
leaving it soft, supple, and completely refreshed. Black tea face wash for dark spots is rich in antioxidants that can help to lighten dark spots on
the skin and also works wonders in preventing and protecting from various skin problem* such as acne, pimples, eczema, psoriasis, rosacea, warts, and more.

Black Tea Leaf

It helps reduce puffiness and dark spots, as well as evens out skin tone and texture. It is also known for its anti-inflammatory, antioxidant properties, skin whitening effects, which helps to protect skin from environmental damage.

Green Tea Leaf

It helps reduce inflammation, minimize redness, and even reduces the appearance of wrinkles, fine lines and fights premature aging.

Chamomile

It accelerates cell and tissue renewal, reduces the appearance of fine lines, and gives skin a youthful glow. Plus, it can help reduce redness, irritation and speed up cell regeneration.

Niacinamide

It’s known to help improve the skin's texture, reduce inflammation, fade blemishes and even reduce the appearance of wrinkles. It can help create a more even skin tone.

Steps To Use Black Tea Face Wash

Step 1: Rinse your face with water

Step 2: Take pea-sized amount of facewash on
your palm

Step 3: Gently massage on wet face

Step 4: Wash off thoroughly

Step 5: Use twice daily

Q1. What are the key benefits of using Black Tea Face Wash?

Ans: Our black tea face wash offers several of benefits such as:
  • Remove dull and lifeless skin
  • Get a instant radiant glow
  • Nourishes skin from within
  • Help to fade fine lines
  • Get crystal clear skin
Ans: Yes, it is specially made for sensitive & acne prone skin
Ans: You should use avocado face wash twice a day and it does not contain any harmful chemicals.
Ans: No, Our black tea face wash is completely free from any artificial fragrance & colours.
Ans: Black tea face wash is a unique blend of natural ingredients, which help hydrate and moisturize your skin, leaving it soft, supple, and completely refreshed and also works wonders in preventing a range of skin conditions such as pimple, acne, eczema more
Ans: Yes, It is both cruelty free and vegan.
Ans: Our Black tea face wash can potentially help with acne and blemishes and a range of skin condition problems due to its beneficial properties.
Ans: The shelf-life of the black tea face wash is 12 months.
Ans: Take pea size face wash, gently massage on wet face and wash off thoroughly.
Ans: Our product is made with natural ingredients and is completely free from paraben, sulphate & other harmful chemicals. But still, we recommend those who have dry skin not to use it.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
100 ml
Rs. 249 Rs. 395
Save Rs. 146
Save

Customer Reviews

Based on 881 reviews
59%
(516)
41%
(365)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Meera Gupta
Incredible!

I can't believe how much my skin has improved since using this facewash. It's brighter, clearer, and more radiant than ever. Love it!

R
Reyansh Verma
Radiant Complexion

Achieving a radiant complexion has never been easier thanks to this facewash. It's become an essential part of my skincare routine.

R
Reyansh Verma
Radiant Complexion

Achieving a radiant complexion has never been easier thanks to this facewash. It's become an essential part of my skincare routine.

R
Rohit Gupta
Skin Refinement

Refining my skin texture with this facewash! It feels smoother and more refined now.

K
Kavya Patel
Fantastic Product

This facewash is a fantastic product! It's gentle yet effective, and it leaves my skin feeling refreshed and rejuvenated.