ഡെന് സിലെൽ, (35 മിമിലി )

Trusted by 1 Million+ Happy Customers
Regular price
Rs. 399
Regular price
MRP Rs. 399.00
Sale price
Rs. 399
0 % OFF Inclusive of all taxes
വലിപ്പം
പാക്ക്


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders
Pay Only Rs 360 / by UPI / Card / Net banking

ഷിയോപ്പാളുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

  • താഴെ & സൈലിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
  • നിന് റെ താടി മുടി ലളിതമാക്കുന്നു
  • മുടി വളര് ത്തുന്നതിനുള്ള പിന്തുണങ്ങൾ
  • പത്രിക സ്ഥലങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കുക
  • താടി ക്കു ന്ന താ ക്കു ന്ന താ ക്കു ന്നു

“Sheopal’s beard hair growth serum infused with Redensyl is a natural, plantbased serum designed to help stimulate beard growth and improved beard health. It is formulated with a blend of ingredients containing Redensyl, a patented combination of botanical extracts and oil that helps promote the proliferation of dermal papilla cells responsible for hair growth. The serum also contains watercress which is packed with vitamins E, C, K and A which helps promote hair growth, reduce skin inflammation, and boost resistance to bacteria causing skin infections.

It contains blend of natural oils that help nourish and hydrate the skin and promote healthy beard growth. Sheopal’s beard serum reduces inflammation, stimulates blood circulation, and helps to preventu neven skin. The natural formula helps to reduce breakage, split ends, and frizziness. This product is safe to use on all beard and skin types.

Redensyl

This revolutionary active ingredient helps to reduce hair loss, stimulate hair growth and enhance hair quality.

Watercress

it is loaded with vitamin E and other minerals that help nourish and hydrate the skin and promote healthy hair growth.

Saw Palmetto Extract

It helps to enhance beard thickness and gives strength to hair.

Steps To Use Beard Growth Serum

Step 1: Wash your face and pat dry with a towel

Step 2: Take a few drops on your palm

Step 3: Apply all over your beard up to the roots

Step 4: Use your fingers or beard comb to set

Q1. What is Sheopal’s Beard Serum and what does it do?

Ans: Sheopal’s Beard Serum is a unique and non-sticky serum that is specifically formulated to promote beard growth, while making your beard smooth and soft. Plus, it is infused with Redensyl, a powerful ingredient that helps to stimulate hair follicles and promote healthier, thicker beard growth.
Ans: For better results, use Sheopal’s Beard Serum regularly. It will help you in keeping your beard look and feel its best.
Ans: Wash your face and pat dry your beard with a towel. Before use, make sure to shake the bottle well. Then, take a few drops of the serum into your palm. Rub your hands together and spread the serum on your palms & fingers and gently massage it onto your beard. Make sure you cover your entire beard from the roots to the tip for best results.
Ans: Yes, Sheopals Beard Serum is designed to work well with all skin types. But, if you have any specific skin issues or worries, it's a good idea to try a small amount on a patch of skin first or talk to a dermatologist before using it on your entire beard area.
Ans: Sheopal’s Beard Serum is safe and gentle and there are no side-effects. But if you notice any problems like redness, itching, or rashes, stop using it instantly. If needed, reach out to a dermatologist for advice.
Ans: Yes, Sheopal’s Beard Serum is designed to be gentle. But if you have sensitive skin, it's a good idea to try a patch test first. Just put a little on your wrist or behind your ear and wait for 24 hours to check for any reactions.
Ans: Redensyl is a special ingredient that helps stimulate hair follicles and enhance beard hair growth. It's particularly beneficial for growing a fuller beard, which is why it's a key component in Sheopal’s Beard Serum. Redensyl is made up of pure plant extracts and its side-effects are usually zero.
Ans: Yes, Sheopals Beard Serum contains Redensyl, which can stimulate hair follicles and may help promote new hair growth in patchy areas.
Ans: Yes, you can apply Sheopal’s Beard Serum after applying beard oil. The serum's lightweight, non-sticky formula is designed to absorb quickly without leaving a greasy residue.
Ans: Yes, all our products are vegan and cruelty-free.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.

60 Days Beard Growth Challenge *Our Delighted Customers35 Ml / ഒക്കെ 1 പാക്ക്
Rs. 399 Rs. 399
Save Rs. 0
Save
35 Ml / ഉള്ള 2 പൊക്ക്
Rs. 748 Rs. 798
Save Rs. 50
Save
ക്യാപ്സുള് സെറം കോംബോ / ഒക്കെ 1 പാക്ക്
Rs. 899 Rs. 1,398
Save Rs. 499
Save
ക്യാപ്സുള് സെറം കോംബോ / ഉള്ള 2 പൊക്ക്
Rs. 1,698 Rs. 2,796
Save Rs. 1,098
Save

Customer Testimonial

Customer Reviews

Based on 2209 reviews
64%
(1423)
36%
(786)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Aryan
A Moisturizer That Works

If you're struggling with patchiness or itchiness, this serum is the answer. My beard feels fuller and softer now. Highly recommend!

J
Jay
Effective Moisturizer

Great for moisturizing your beard and reducing dandruff. Noticed a significant improvement in beard texture after using this serum.

A
Aadi
Beard Revival

Revived my dull and lifeless beard with this serum. It feels nourished and looks healthier than ever.

V
Vivek Malhotra
Impressed!

I've tried many beard products before, but this one stands out. It made my beard softer and less patchy.

V
Vikram Yadav
Worth it!

Investing in this serum was definitely worth it. It has transformed my beard completely.