ഷിയോപ്പൾസ് ഡുയോ കിറ്റ് : ട്രഡ് സെറം വിഡ് ടര് മെരിക് ഉബ് റ്റാന് ഫെസ് വാഷ്

Regular price
Rs. 599
Regular price
MRP Rs. 794.00
Sale price
Rs. 599
24 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

താടി സെറം, മഞ്ഞൾ, ഉബ്താൻ ഫേസ്വാഷ് എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങൾ

  • താടി താരൻ, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു
  • മുടി വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
  • താടി മുടി മൃദുവും മിനുസമുള്ളതുമാക്കുന്നു
  • നിങ്ങളുടെ മുടിയെ പോഷിപ്പിക്കുകയും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
  • താടിയുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
  • താടിയിലെ പൊട്ടൽ കുറയ്ക്കുന്നു
  • ടാൻ നീക്കം ചെയ്യുക
  • സൂര്യാഘാതം പരിഹരിക്കുന്നു
  • ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുന്നു
  • സ്വാഭാവിക തിളക്കം നേടുക
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
കോംബോ
Rs. 599 Rs. 794
Save Rs. 195
Save

Customer Reviews

Based on 501 reviews
68%
(343)
32%
(158)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Sanjay Gupta
Fantastic Duo

The beard serum has made my beard softer and more manageable. The facewash has a nice fragrance and leaves my skin feeling refreshed. Highly recommend this duo.

S
Sanjay Gupta
Fantastic Duo

The beard serum has made my beard softer and more manageable. The facewash has a nice fragrance and leaves my skin feeling refreshed. Highly recommend this duo.

M
Manoj Patel
Great for Beard Care

This kit has become an essential part of my grooming routine. It keeps my beard soft, smooth, and itch-free. Plus, the facewash has a refreshing scent and leaves my skin glowing. Highly satisfied!

M
Manoj Patel
Great for Beard Care

This kit has become an essential part of my grooming routine. It keeps my beard soft, smooth, and itch-free. Plus, the facewash has a refreshing scent and leaves my skin glowing. Highly satisfied!

A
Anjali Sharma
Impressive Results

I've noticed a significant improvement in my husband's beard since he started using this kit. It looks fuller, and the serum has helped reduce dandruff. The facewash has also improved his skin texture. Highly satisfied!

Beard serum

Redensyl beard hair growth serum is a natural, plant-based serum designed to help stimulate beard growth and improve beard health. It contains natural oils and extracts blend that helps nourish and hydrate the skin and promote healthy hair growth. Redensyl beard serum reduces inflammation, stimulates circulation, and even skin tone. It also helps to reduce breakage, split ends, and frizziness. This product is safe to use on allbeard types and skin types.

Turmeric and Ubtan face wash

Sheopal’s Turmeric Ubtan Face Wash isinfused with the natural benefits of pure turmeric, aloe vera, and liquorice.This tan removal face wash is a must-have in your skincare routine. It is apowerful cleanser that will transform your skincare routine and gently removedead skin, dirt, and impurities, making your skin refreshed and rejuvenated. Italso helps to restore your skin's natural glow, leaving you with a fresh and faircomplexion that will have everyone asking for your secret.

 

Steps To Use Beard Serum

Step 1: Wash your face and pat dry with a towel

Step 2: Take a few drops on your palm

Step 3: Apply all over your beard up to the roots

Step 4: Use your fingers or beard comb to set

Steps To Use Ubtan Face Wash

Step 1: Rinse your face with water

Step 2:Take pea-size of facewash

Step 3: Gently massage on wet face

Step 4: Wash off thoroughly

Step 5: Use twice daily