ഷിയോപ്പൾസ് ഡുയോ കിറ്റ്: ഹോണി പപ്പായ ഫെയസ്വശ്

Regular price
Rs. 599
Regular price
MRP Rs. 794.00
Sale price
Rs. 599
24 % OFF Inclusive of all taxes
വലിപ്പം


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

താടി സെറം, തേൻ പപ്പായ ഫേസ് വാഷ് എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങൾ

 • താടി താരൻ, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു
 • മുടി വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
 • താടി മുടി മൃദുവും മിനുസമുള്ളതുമാക്കുന്നു
 • നിങ്ങളുടെ മുടിയെ പോഷിപ്പിക്കുകയും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
 • താടിയുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
 • താടിയിലെ പൊട്ടൽ കുറയ്ക്കുന്നു
 • ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു
 • പിഗ്മെൻ്റേഷനും സൺ ടാനും കുറയ്ക്കുന്നു
 • നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെ ആഴത്തിൽ പോഷിപ്പിക്കുന്നു
 • ചർമ്മത്തിൻ്റെ നിറം തിളങ്ങുന്നു
 • മുഖക്കുരു മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചുവപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
100ml മുഖം വാശ് 35 മിമീം
Rs. 599 Rs. 794
Save Rs. 195
Save

Customer Reviews

Based on 256 reviews
78%
(199)
22%
(57)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Aryan
Great for Beard Care

This kit has become an essential part of my grooming routine. It has improved the overall health of my beard and skin. Highly satisfied with the results.

D
Devansh Kumar
Excellent Product

I'm extremely satisfied with this grooming kit. It reduced beard dandruff, made my beard softer, and enhanced hair growth. The facewash has a pleasant scent and leaves my skin feeling refreshed. Highly recommend!

A
Aayush Patel
Great Purchase!

This grooming duo is worth every penny! It effectively reduced beard dandruff and improved the overall health of my beard. The facewash has a refreshing scent and leaves my skin feeling rejuvenated.

K
Krish Sharma
Amazing Duo Kit

I'm amazed by the results of this grooming kit. It reduced beard dandruff, enhanced hair growth, and made my beard incredibly soft. The facewash has a pleasant scent and leaves my skin feeling rejuvenated.

R
Rahul
Great for Beard Care

This duo has significantly improved the quality of my beard. It feels healthier and looks fuller. The facewash has a refreshing scent and leaves my skin feeling clean.

Beard serum

Redensyl beard hair growth serum is a natural, plant-based serum designed to help stimulate beard growth and improve beard health. It contains natural oils and extracts blend that helps nourish and hydrate the skin and promote healthy hairg rowth. Redensyl beard serum reduces inflammation, stimulates circulation, and even skin tone. It also helps to reduce breakage, split ends, and frizziness. This product is safe to use on all beard types and skin types.

Honey papaya face wash

Honey Papaya Face Wash is a mild, natural cleanser that gently exfoliates and helps to remove impurities from the skin. Its contains All natural ingredient that helps to keep your skin nourished, remove dead skin cells and maintain the skin's natural pH balance instead of stripping it from its natural oils. This face wash for dry skin helps to reduce inflammation,reduces the appearance of fine lines, and improves the skin's overall clarity and brightness.

Beard Serum Ingredients Benefits:

Redensyl

This revolutionary active ingredient helps to reduce hair loss, stimulate hair growth and enhance hair quality.

Watercress

it is loaded with vitamin E and other minerals that help nourish and hydrate the skin and promote healthy hair growth.

Saw Palmetto Extract

It helps to enhance beard thickness and gives strength to hair.

Honey Papaya Face Wash Ingredients Benefits:

Honey

Rich in antioxidants and antibacterial properties, honey is known to help reduce inflammation, provide hydration, and even help treat acne.

Papaya

It is packed with vitamins, minerals, and enzymes that help to keep skin feeling soft and looking healthy. papaya can reduce the appearance of wrinkles, help to lighten age spots, and give skin a more even tone.

Aloe vera

Its natural properties can help in soothing & hydrating the skin and reduces acne & pimple. It can also help in healing sunburns, reducing signs of ageing, and restoring the skin's natural glow.

Jojoba Beads

Soothe and nourish the skin and maintain the skin's natural pH balance instead of stripping it from its natural oils.