ഷിയോപാലിൻ്റെ ഡ്യുവോ കിറ്റ്: ബ്ലാക്ക് ടീ ഫെയ്‌സ്‌വാഷോടുകൂടിയ താടി സെറം 35 മില്ലി

Regular price
Rs. 599
Regular price
MRP Rs. 794.00
Sale price
Rs. 599
24 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ഗ്രന്ഥം


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

താടി സെറം, ബ്ലാക്ക് ടീ ഫേസ് വാഷ് എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങൾ

 • താടി താരൻ, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു
 • മുടി വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
 • താടി മുടി മൃദുവും മിനുസമുള്ളതുമാക്കുന്നു
 • നിങ്ങളുടെ മുടിയെ പോഷിപ്പിക്കുകയും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
 • താടിയുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
 • താടിയിലെ പൊട്ടൽ കുറയ്ക്കുന്നു
 • മങ്ങിയതും നിർജീവവുമായ ചർമ്മത്തോട് വിട പറയുക
 • തൽക്ഷണം തിളങ്ങുന്ന തിളക്കം നേടുക
 • ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു
 • നേർത്ത വരകൾ മങ്ങാൻ സഹായിക്കുക
 • ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ചർമ്മം നേടുക
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
35ml സെറം മുഖം കുളിച്ച്
Rs. 599 Rs. 794
Save Rs. 195
Save
55 മിംഎല് സെറം മുഖം കുളിച്ച്
Rs. 799 Rs. 990
Save Rs. 191
Save

Customer Testimonial

1 of 1

Customer Reviews

Based on 271 reviews
78%
(212)
22%
(59)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Milan Shah
Fantastic Results

I've tried several beard serums in the past, but none have worked as effectively as this one. My beard feels softer and looks fuller after just a few uses.

A
Aditya Sharma
Effective Combo

This grooming duo is highly effective! The serum has reduced beard dandruff, and the facewash has improved my skin's radiance. I'm satisfied with the results!

A
Arjun Kumar
Wonderful Product

I'm really impressed with this grooming duo! The serum has made my beard softer, and the facewash has improved my skin tone. Definitely worth the investment.

S
Siddharth Patel
Impressive Results

This grooming kit has exceeded my expectations! My beard feels softer, and the serum has reduced patchiness. The facewash has a refreshing feel and leaves my skin hydrated.

K
Krish Shah
Impressive!

I've noticed a significant improvement in my beard texture since using this kit. It's also helped to reduce the itchiness I used to experience. Highly recommended.

Beard serum

Redensyl beard hair growth serum is a natural, plant-based serum designed to help stimulate beard growth and Improves beard health. It contains natural oils and extracts blend that helps nourish and hydrate the skin and Promotes healthy hair growth. Redensyl beard serum reduces inflammation, stimulates circulation, and even skin tone. It also helps to reduce breakage, split ends, and Frizziness. This product is safe to use on all beard types and skin types.

Black Tea face wash

Sheopal’s Black tea face wash is specially formulated to hydrate and moisturize your skin, leaving it soft, supple, and completely refreshed. This face wash for dark spots is rich in antioxidants that can help to lighten dark spots on the skin and also works wonders in preventing a range of skin conditions In preventing range of skin condition such as acne, pimple and associated skin infections.

Beard Serum Ingredients Benefits:

Redensyl

This revolutionary active ingredient helps to reduce hair loss, stimulate hair growth and enhance hair quality.

Watercress

it is loaded with vitamin E and other minerals that help nourish and hydrate the skin and promote healthy hair growth.

Saw Palmetto Extract

It helps to enhance beard thickness and gives strength to hair.

Black Tea Face Wash Ingredients Benefits:

Black Tea Leaf

It helps reduce puffiness and dark spots, as well as evens out skin tone and texture. It is also known for its anti-inflammatory, antioxidant properties, skin whitening effects, which help to protect skin from environmental damage.

Green Tea Leaf

It helps reduce inflammation, minimize redness, and even reduces the appearance of wrinkles, fine lines and fights premature aging.

Chamomile

It accelerates cell and tissue renewal, reduces the appearance of fine lines, and gives skin a youthful glow. Plus, it can help reduce redness, irritation and speed up cell regeneration.

Niacinamide

It’s known to help improve the skin's texture, reduce inflammation, fade blemishes and even reduce the appearance of wrinkles. It can help create a more even skin tone.

Steps To Use Black Tea Face Wash

Step 1: Rinse your face with water

Step 2: Take pea-sized amount of facewash on
your palm

Step 3: Gently massage on wet face

Step 4: Wash off thoroughly

Step 5: Use twice daily

Steps To Use Beard Serum

Step 1: Wash your face and pat dry with a towel

Step 2: Take a few drops on your palm

Step 3: Apply all over your beard up to the roots

Step 4: Use your fingers or beard comb to set