ഗ്രൂമിംഗ് ഡുയോ കിറ്റ്: ബാർഡ് സെറം കൂടെ ആപ്പൽ സൈദർ ഫെഷ് വാഷ് 35 മി.

Regular price
Rs. 599
Regular price
MRP Rs. 794.00
Sale price
Rs. 599
24 % OFF Inclusive of all taxes
ശുപാര് ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

തരണം സെറം & ആപ്പൽ സൈഡറിന് റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

 • താഴ് വലിയ താഴ് മയും ചുറ്റും കുറയ് ക്കുന്നു
 • മുടി വളര് ത്തുന്നു
 • താടിയ മുടി മലയും മലമ്പാതയും ഉണ്ടാക്കുന്നു
 • ഭക്ഷണങ്ങള് , മുടി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു
 • താഴ് വര് ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിറം
 • താടിയിലെ താഴ്ത്തുക
 • ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു
 • പിഎച്ച സ്കെയിലുകള്
 • ആണ്
 • സോദേഹം
 • ചുരുക്കിയ കോളുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
കോംബോ
Rs. 599 Rs. 794
Save Rs. 195
Save

Customer Reviews

Based on 355 reviews
70%
(247)
30%
(108)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Manish
Fantastic

Reduced redness on my skin.

D
Dinesh Gupta
Love it

Great for beard care!

S
Suresh Singh
Fantastic Product

It's amazing! Definitely recommend!

R
Rakesh Kumar
Love it

This kit has exceeded my expectations. My beard has never looked better.

V
Vikram
Amazing Product

Noticed reduced inflammation.

Beard hair growth serum

Redensyl beard hair growth serum is a natural,plant-based serum designed to helps stimulate beard growth and improve beard health. It contains natural oils and extracts blend that helps nourish and hydrate the skin and promote healthy hair growth. Redensyl beard serum reduces inflammation, stimulates circulation, and even skin tone. It also helps to reduce breakage, split ends, and frizziness. This product is safe to use on all beard types and skin types.

Apple cider face wash

Sheopals Apple Cider Facewash is a gentle, all-natural cleanser that helps to remove dirt and excess oil while refreshing and balancing your skin. Formulated with natural apple cider vinegar, this cleanser nourishes and hydrates your skin with vitamins, minerals, and antioxidants. Its gentle foaming action helps to remove impurities without stripping away essential moisture. Its light and refreshing scent will leave your skin feeling clean, soft, and smooth.

Beard Serum Ingredients Benefits:

Redensyl

This revolutionary active ingredient helps to reduce hair loss, stimulate hair growth and enhance hair quality.

Watercress

it is loaded with vitamin E and other minerals that help nourish and hydrate the skin and promote healthy hair growth.

Saw Palmetto Extract

It helps to enhance beard thickness and gives strength to hair.

Apple Cider Face Wash Ingredients Benefits:

Apple cider vinegar

It helps to balance the skin's pH level, reduce acne and breakouts, signs of aging, Help to cleanse your skin, remove impurities and even reduce inflammation.

Aloe vera extract powder

Its moisturizing properties help to nourish and hydrate dry skin, while the antioxidants it contains will help protect your skin from acne & Pimple and give glowing complexion.

Orange Peel Extract

It helps in reducing dark spots and wrinkles, it can also be great for skin exfoliation, nourishment and Helps to lighten and brighten the skin naturally.

Chamomile Extract

It is packed with antioxidants and has anti-inflammatory properties that make it great for calming and soothing your skin. Plus, it can help reduce redness, irritation and Speed up cell regeneration.

Niacinamide

It’s known to help improve the skin's texture, reduce inflammation, and even reduce the appearance of wrinkles. It can help create a more even skin tone.

Steps To Use Beard Serum

Step 1: Wash your face and pat dry with a towel

Step 2: Take a few drops on your palm

Step 3: Apply all over your beard up to the roots

Step 4: Use your fingers or beard comb to set

Steps To Use Apple Cider Face Wash

Step1: Rinse your face with water

Step2: Take pea-size of facewash

Step3: Gently massage on wet face

Step4: Wash off thoroughly

Step5: Use twice daily