ചർമ്മത്തിനും മുടിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധമായ കറ്റാർ വാഴ ജെൽ, (100 മില്ലി)

Regular price
Rs. 299
Regular price
MRP Rs. 349.00
Sale price
Rs. 299
14 % OFF Inclusive of all taxes
വലിപ്പം


Offers

Get 10% Additional Off On Prepaid Orders

ഷീപ്പാൾസ് അലൊവെറാ ഗെലിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

  • സ്റ്റ് & സുഖം
  • തണുപ്പ് പ്രഭാവം
  • സോറ്റ് ത്വെഷം
  • സൂര്യൻ ജാതമാക്കാന് സഹായിക്കുന്നു
  • തൊലിയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രകാശം വര് ദ്ധിക്കുക

Sheopals pure aloe vera gel for the skin and hair is natural and making it the perfect choice for anyone looking to deeply nourish and hydrate their skin. It penetrates the skin four times faster than water,leaving skin soft, smooth, and glowing. It alsostimulates skin regeneration and helps heal and soothe chapped and irritated skin. This aloe Vera gel is Suitable for all skin types and will leave yourskin nourished and plumped.

Aloe vera

It is loaded with vitamins A, C, E and B12 which helps to hydrate, moisturize and sooth the skin. It also helps to manage inflammation, reduce redness, and provide antioxidants for skin health. Aloe vera is also beneficial for treating acne, sunburn, and other skin conditions.

Glycerine

It can help to hydrate, nourish and reduce the appearance of dark spots, wrinkles & fine lines and keep your skin protected.

Steps To Use Aloevera Gel

Step1: Apply adequate amount of gel on face and body

Step2: Leave it overnight

Step3: Wash it off in the morning

Q1. What is aloe vera gel used for?

Ans: Aloe vera gel can be used to treat several skin and hair problems.
Ans: Yes, aloe vera gel offers several benefits for your skin. It helps to reduce sunburn, acne, and inflammation and nourish your skin.
Ans: Aloe vera gel can help to solve sunburn, treat acne, remove dead skin cells, and reduce signs of aging and dark spots.
Ans: No. Aloe vera gel has moisturizing properties that can help soothe dry skin.
Ans: Natural aloe vera gel from the plant can be sticky.
Ans: Yes, it is safe to use every day.
Ans: Yes, it is suitable for all skin types.
Ans: Yes, it is suitable for men as well.
Ans: Yes, aloe vera has soothing properties that provide a soothing effect on acne-prone skin.
Ans: It is suitable for all skin types.
Country of Origin: India

Shelf Life: 36 Months
Our products come with a minimum of eight months or remaining shelf life upon shipment.
100ml
Rs. 299 Rs. 349
Save Rs. 50
Save

Customer Reviews

Based on 103 reviews
54%
(56)
39%
(40)
7%
(7)
0%
(0)
0%
(0)
S
Suman Verma
    All-in-One Wonder   

This gel is my holy grail, delivering excellent results for my hair, face, and body.

D
Deepak Verma
    Skin Savior   

This product is a true blessing for anyone looking to enhance their beauty routine. I highly recommend it.

A
Arjun Mehta

    Must-Have for Everyone

M
Manisha Jain
    Aloe-riffic

The way it revitalizes my skin and hair is pure magic. It's a little bottle of wonders.

A
Aakash
Non-sticky

The aloe vera gel is lightweight and non-sticky. It's perfect for daily use and doesn't clog pores.